ZÁLOŽNÁ ZMLUVA, KTORÝCH SA ZASTAVUJE NEHNUTEĽNOSŤ

(§ 151a a nasl. Občiansky zákonník)

Záložná veriteľka: [ ], r.č .: [ ], bytom [ ]

a

Záložcovi: manželia [ ], r.č .: [ ], bytom [ ] a [ ], r.č .: [ ], bytom [ ]

 

uzatvárajú túto

Záložná zmluva , zastavenie nehnuteľnosti:

I. Podľa kúpnej zmluvy majú manželia [ ] a [ ] (ďalej len záložcovi) na základe kúpnej zmluvy zo dňa [ ] registrovanej štátnym notárstvom v [ ] dňa [ ]. pod sp. značkou [ ] v spoločnom majetku manželov dom čp. [ ] v [ ] postavený na zastavanej ploche číslo parcely [ ] a zastavanú plochu číslo parcely [ ], záhradu číslo parcely [ ], kôlňu, studňu, oplotenie a vonkajšie úpravy.

Na LV č. [ ] Pre KÚ [ ] sú dom a pozemky zapísané ako vlastníctvo záložcovi.

II. [ ] (Ďalej len záložná veriteľka) uzavrela dnešného dňa so záložcom zmluvu o pôžičke.
Podľa tejto zmluvy požičala záložná veriteľka záložcovi sumu vo výške [ ] EUR na zakúpenie osobného automobilu. Záložcovi sa zaviazali, že pôžičku záložné veriteľke splatí najneskôr do [ ]. Ďalšie úroky neboli dojednané.

III. Na zabezpečenie pohľadávky uvedenej v čl. II záložcovi zastavujú nehnuteľnosti uvedenej v čl. I (ďalej len „zástava“) a zriaďujú tým záložné právo záložné veriteľky k zástave. Záložná veriteľka toto právo prijíma.

IV. V čase uzavretia záložnej zmluvy činí hodnota zástavy [ ] EUR (slovom [ ] Eur). Hodnota bola zistená podľa znaleckého posudku súdneho znalca [ ] z [ ].

V. záložcu majú povinnosť zabezpečiť, aby spomínaná zástava bola po celú dobu trvania dlhu uvedeného v čl. II poistená.

VI. Záložné právo začína vkladom do katastra nehnuteľností u katastrálneho úradu v [ ].

VII.Vklad je možné vyznačiť na LV č. [ ] Pre KÚ [ ] na Katastrálnom úrade v [ ].
takto:

V časti CLV:
Záložné právo v prospech [ ], r. č. [ ], bydlisko [ ].
Zostávajúce časti sú bez akejkoľvek zmeny.

V [ ], dňa [ ]

Podpisy účastníkov:

[ ]

 

Záložné právo patrí medzi vecné práva k cudzej veci a slúži na zabezpečenie pohľadávky vrátane jej príslušenstva pre prípad, že nebude dlžníkom včas a riadne splnená.

Zástavu je možné speňažiť na podnet záložného veriteľa vo verejnej dražbe alebo súdnym predajom zástavy.
Záložné právo je možné založiť aj na zabezpečenie záväzku, ktorý môže vniknú v budúcnosti alebo ktorého vznik závisí od splnenia podmienky.
Od 1. 1. 1993 začalo platiť novelizovanej znenie Občianskeho zákonníka (novela vykonaná zákonom č. 264/1992 Zb.), Podľa ktorej záložné právo vzniká, ak ide o nehnuteľnosť, vkladom do katastra nehnuteľností. Rovnako sa to týka bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve.
Zákon č. 317/2001 Zb. s účinnosťou od 1. 1. 2002 určil, že záložné právo k nehnuteľnostiam, ktoré nie sú predmetom evidencie v katastri nehnuteľností, k veciam hromadným, k súboru vecí a k hnuteľným veciam, ktoré podľa záložnej zmluvy neboli odovzdané záložnému veriteľovi alebo tretej osobe, vzniká zápisom do registra záložných práv vedenom notárskou komorou SR a záložná zmluva musí byť spísaná notárskym zápisom.
O vklade viď poznámku ku vzoru kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam I.