ŽALOBA O ZRUŠENIE VYŽIVOVACEJ POVINNOSTI VOČI ROVEDENÉMU MANŽELOVI

(§ 99 ods. 2, § 92 zák. O rod.)

 

 

Adresa Okresného súdu

Žalobca:

[   ], r.č. [   ], č.op. [   ], bydlisko [   ]

Žalovaná:

[   ], r.č. [   ], č.op. [   ], bydlisko [   ]

Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti k rozvedenej manželke

A.

Podľa rozsudku Okresného súdu v [   ] z [   ] č.j. [   ] Prispievam žalovanej na výživu mesačne finančnou čiastkou v hodnote [   ] od dátumu [   ]. Žalovaná v čase po rozvode nebola zamestnaná, pretože sa starala o naše dve deti útleho veku.

Výživné pre deti bolo stanovené finančnou čiastkou [   ] a [   ] EUR. Môj príjem vtedy predstavoval [   ] EUR.

Svedectvo:
– rozsudok Okresného súdu z [   ]

B.

V súčasnej dobe syn Juraj (narodený [   ]) navštevuje Základnú školu a dcéra Jana (narodená [   ]) Materskú školu. Žalovaná v [   ] nastúpila do zamestnania na pracovnú pozíciu Predavačka v spoločnosti [   ] v [   ]. Jej príjem je približne [   ] EUR mesačne.

Svedectvo:
– potvrdenie Základné a Materské školy v [   ] o dochádzke detí
– správa o príjme žalovanej od spoločnosti [   ]

C.

Pretože žalovaná je teraz už schopná sama sa živiť, nie je dôvod, aby som jej naďalej prispieval na výživu.

 

D.

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Povinnosť žalobcu platiť žalovanej príspevok na výživu, stanovená rozsudkom Okresného súdu v [   ] z [   ] č.j. [   ], sa od [   ] ruší.

V [   ], dňa [   ]

Podpis ………………….

 

Miestne príslušný je všeobecný súd odporcu (§ 85 Osp.).

Žaloba podlieha spoplatnenie, súdny poplatok činí [   ] EUR, ak je základom poplatku suma [   ] EUR a nižšia. Ak je suma vyššia, je poplatok 1% z tejto sumy, najviac [   ] EUR. Základom poplatku je cena zodpovedajúca súčtu všetkých opakujúcich sa plnení. U plnenie na dobu neurčitú alebo na dobu dlhšiu ako 5 rokov je základom päťnásobok ceny ročného plnenia.