SŤAŽNOSŤ NA URČENIE VLASTNÍCTVA ZÍSKANÉHO VYDRŽANÍM

(§ 134 obč. Zák.)

                                                                                                 Adresa Okresného súdu

 

Žalobca: [ ], r. č. [], č.op. [ ], Bytom [ ] Žalovaný: [ ], r. č. [], č.op. [ ], Bytom [ ]

o určenie vlastníctva k chate č. [ ] v [ ], okres [ ]

I.

Na základe ústnej dohody dňa [ ] som kúpil od žalovaného na základe ústnej dohody chatu č. [ ] v [ ], okres [ ], LV č. [ ] obec a KÚ [ ]. Žalovaný mi chatu predal a prevzal finančnú čiastku v hodnote [ ]. Chatu od tejto doby užívam.

V januári roku [ ] som zistil, že v katastri nehnuteľností stále figuruje meno žalovaného. Písomnú kúpnu zmluvu sme nepodpísali a ani nežiadali o jej registrácii štátnym notárstvom, preto neprešlo na mňa vlastnícke právo k chate.

Nemal som vedomosť, že je potrebná písomná forma dohody a registrácia.

Dôkaz:
– Výsluch účastníkov
– Výpis z katastra nehnuteľností katastrálneho úradu v [ ], LV č. [ ] KÚ [ ]

II.

Od obdobia [ ] spomínanú chatu užívam neustále (vyše desať rokov) s vedomím a presvedčením, že je mojím vlastníctvom. Preto som sa dňom [ ] stal jej vlastníkom.

Dôkaz:
– Výsluch účastníkov

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Určuje sa, že vlastníkom chaty č. [ ] v [ ], okres [ ], na LV č. [ ], zapísanej u katastrálneho úradu v [ ], obec a KÚ [ ], je žalobca.

Žalovanému sa ukladá povinnosť nahradiť žalobcovi náklady rokovania do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ], dňa [ ]

podpis:

Prílohy:
– Kópia výpisu z katastra nehnuteľností LV č. [ ] KÚ [ ]

Tento dokument sa vyhotovuje v dvoch kópiách.

Súdny taxa (poplatok) je 100 EUR.

Keď sa vykoná podnet na začatie občianskeho súdneho konania, kde je predmetom finančné plnenie, je poplatok v výške 100 EUR za každú nehnuteľnosť. [Položka 2 písm. a) zák. č. 549/1991 Zb. v znení zák. č. 255/2000 Zb.]

Podobne ani určenie vlastníckeho práva nadobudnutého inak.