PLNÁ MOC

(§ 14 zák. Práce)

Splnomocňujem týmto advokáta

JUDr. [ ], Bytom [ ], [ ],

aby nás zastupoval v občianskom súdnom konaní vedenom na Okresnom súde v [ ] pod sp. zn. [ ].

V [ ] dňa [ ]

… …………. podpis

[ ] a.s.

so sídlom v [ ], [ ]