Zadarmo vzory zmlúv, dohôd a životopisov|info@evzor.sk
/Zmluvy

Vzory zmlúv zadarmo, zdarma

ZMLUVA O OBCHODNOM ZASTÚPENÍ

ZMLUVA O OBCHODNOM ZASTÚPENÍ (§ 652 obch. Zák.) [   ], a.s., IČO: [   ], so sídlom v [   ], [   ], zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu [   ] v oddiele [   ] vložka [   ] jej mene člen predstavenstva [   ], ako zastúpená, a pán [   ], podnikateľ, IČO: [   ], so sídlom v [...]

By | október 16th, 2014|Zmluvy|0 Comments

MANDÁTNA ZMLUVA

MANDÁTNA ZMLUVA (§ 566 obch. Zák.) [   ] a.s., IČO: [   ], so sídlom v [   ], [   ], zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu [   ] v oddiele [   ], vložka [   ], jej mene predseda predstavenstva [   ], ako mandant, a [   ], s.r.o., IČO: [   ], so sídlom v [   ], [ [...]

By | október 16th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O KÚPE PRENAJATEJ VECI

ZMLUVA O KÚPE PRENAJATEJ VECI (§ 489 obch. Zák.) [   ], spol. s r.o., IČO: [   ], so sídlom v [   ], [   ], zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu [   ] v oddiele [   ] vložka [   ], jej mene konateľ pán [   ], ako predávajúci a pán [   ], podnikateľ, IČO: [   ], [...]

By | október 16th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O VÝŽIVNOM MEDZI ROZVEDENÝMI MANŽELMI

ZMLUVA O VÝŽIVNOM MEDZI ROZVEDENÝMI MANŽELMI (§ 94 ods. 2 zák. o rod.)   Zmluva o výživnom medzi rozvedenými manželmi, uzavretá dňa [   ]   Dňa [   ] nadobudol právoplatnosť rozsudok Okresného súdu v [   ] spisová značka [   ], ktorým bolo rozvedené manželstvo [   ] a [   ]. [   ] Sa zaväzuje zaplatiť [ [...]

By | október 15th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O PREDAJI PODNIKU

ZMLUVA O PREDAJI PODNIKU (§ 476 Obchodný zákonník)   PREDÁVAJÚCI [   ], r. č. [   ], IČO: [   ], podnikateľ evidovaný u živnostenského odboru Magistrátu mesta [   ] pod č. [   ], so sídlom [   ] a KUPUJÚCI [   ], r. č. [   ], IČO: [   ], podnikateľ evidovaný u živnostenského odboru Magistrátu mesta [ [...]

By | október 13th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O PREVODE CENNÝCH PAPIEROV

ZMLUVA O PREVODE CENNÝCH PAPIEROV (§ 13 zák. Č. 591/1992 Zb., V znení neskorších predpisov, o cenných papieroch) PREVODCA [   ], r. č .: [   ], bydlisko [   ] a NADOBÚDATEĽ Meno a adresa firmy [   ] zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v [   ], oddiel [   ], vložka [   ], konateľka pani [...]

By | október 13th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ KÚPY CENNÝCH PAPIEROV

ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ KÚPY CENNÝCH PAPIEROV (§ 33 ods. 2 zák. Č. 591/1992 Zb. O cenných papieroch, v znení neskorších predpisov)   Sprostredkovateľ Meno a adresa firmy IČO: [   ] zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v [   ], oddiel [   ], vložka [   ], konateľ pán [   ],   a Záujemca Meno a adresa [...]

By | október 13th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ

ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ 1. ZMLUVNÉ STRANY Sprostredkovateľ: [   ], adresa [   ] Záujemca: Meno a adresa firmy [   ] 2. PREDMET ZMLUVY A, Sprostredkovateľ [   ] sa zaväzuje sprostredkovať uzatvorenie kúpnych zmlúv na predaj častí pozemkovej parcely č. K. [   ] V katastrálnom území [   ] s tretími osobami. Rozsah predávaných častí parcely a podmienky tohto [...]

By | október 13th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O ÚVERE

ZMLUVA O ÚVERE (§ 497 Obchodný zákonník)   Veriteľ Meno a adresa firmy [   ], IČO: [   ], zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v [   ], oddiel [   ], vložka [   ], jej mene člen predstavenstva pán [   ], a Dlžník [   ], Bytom [   ], IČO: [   ], podnikateľ evidovaný u živnostenského [...]

By | október 13th, 2014|Zmluvy|0 Comments

KÚPNA ZMLUVA ll.

KÚPNA ZMLUVA ll. (podľa § 409 a nasl. obchodného zákonníka) I. Zmluvné strany Kupujúci: (firma = obchodné meno, adresa, IČO, bankové spojenie, telefón) [   ] Zastúpený: (meno, adresa, rodné číslo a pod. Osoby oprávnenej uzavrieť túto zmluvu v mene kupujúceho) [   ] Dôvod zastúpenia: (člen štatutárneho orgánu, prokurista, na základe plnej moci priložené k zmluve, [...]

By | október 8th, 2014|Zmluvy|0 Comments

KÚPNA ZMLUVA l.

KÚPNA ZMLUVA l. (podľa § 409 a nasl. obchodného zákonníka) I. Zmluvné strany Kupujúci: [   ], s.r.o. [   ], [   ] IČO [   ] bankové spojenie: [   ] telefón: [   ] Zastúpený: [   ] Dôvod zastúpenia: prokurista Predávajúci: [   ] s.r.o. [   ] IČO [   ] bankové spojenie: [   ] telefón: [   ] Zastúpený: [ [...]

By | október 8th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVA O DIELO  č.: [      ] /201. . . Nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku bola uzavretá medzi zmluvnými stranami obchodná zmluva o dielo tohto znenia: I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ názov: [   ] osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy (§ 15 obch. z.): [   ] IČO: [   ] DIČ: [   ] [...]

By | október 8th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O VYTVORENÍ SOFTVÉRU

ZMLUVA O VYTVORENÍ SOFTVÉRU (zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. obch. zák.) I. Zmluvné strany Zhotoviteľ: [   ], s.r.o., [   ], [   ] Objednávateľ: [   ] a.s., [   ], [   ] II. Predmet zmluvy 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe nižšie uvedeného zadania vytvorí pre objednávateľa počítačový program evidencie informácií. 2. Program [...]

By | október 8th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O TICHOM SPOLOČENSTVE

ZMLUVA O TICHOM SPOLOČENSTVE (podľa § 673 a nasl. obch. z.) I. Zmluvné strany Podnikateľ: [ ] s.r.o., [ ], [ ] bankové spojenie a Tichý spoločník: [ ], [ ], [ ] II. Predmet zmluvy Tichý spoločník sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť podnikateľovi, za podmienok ďalej uvedených, vklad špecifikovaný v článku III. zmluvy a [...]

By | október 6th, 2014|Zmluvy|0 Comments

SPOLOČENSKÁ ZMLUVA

SPOLOČENSKÁ ZMLUVA o založení spoločnosti s ručením obmedzeným [ ]. (Okrem založenia sro, môžete využiť aj služby: predaj sro alebo ready-made sro platca DPH.) uzavretá medzi 1. [ ], [ ], r. č. [ ] 2. [ ], [ ], [ ], r. č. [ ] 3. [ ], [ ], [ ], r. č. [...]

By | október 6th, 2014|Zmluvy|0 Comments

SPOLOČENSKÁ ZMLUVA

SPOLOČENSKÁ ZMLUVA o založení verejnej obchodnej spoločnosti [ ]. (okrem založenia firmy, môžete využiť služby: predaj firiem alebo predaj sro platca DPH, kde si môžete vybrať zo širokého zoznamu firiem bez histórie alebo firiem s históriou) uzavretá medzi 1. [ ], bytom [ ], [ ], r. č. [ ] 2. [ ], bytom [ [...]

By | október 6th, 2014|Zmluvy|0 Comments

LICENČNÁ ZMLUVA O ŠÍRENÍ POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU

LICENČNÁ ZMLUVA O ŠÍRENÍ POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU (§ 65 a 66 áut. Zák.) [ ], s. r. o., [ ], [ ] (ďalej len nadobúdateľ) a [ ], [ ], [ ] (ďalej len autor) uzatvárajú túto licenčnú zmluvu o šírení počítačového programu: 1. Predmetom zmluvy je autorovo dielo - počítačová hra [ ]. 2. Autor [...]

By | september 23rd, 2014|Zmluvy|0 Comments

LICENČNÁ ZMLUVA O VEREJNOM VYKONÁVANÍ DIELA

LICENČNÁ ZMLUVA O VEREJNOM VYKONÁVANÍ DIELA (§ 18 a 19 áut. Zák.) Divadlo [ ], [ ], [ ] (ďalej len prevádzkovateľ) a [ ], [ ], [ ] (ďalej len autor) uzatvárajú túto zmluvu o verejnom vykonávaní diela naživo i zo záznamu: 1. Autor udeľuje prevádzkovateľovi výhradnú licenciu verejne prevádzkovať jeho dielo [ ] [...]

By | september 23rd, 2014|Zmluvy|0 Comments

PODLICENČNÁ ZMLUVA

PODLICENČNÁ ZMLUVA (§ 48 áut. Zák.) Nakladateľstvo [ ], v.o.s., [ ], [ ] (ďalej len poskytovateľ) a [ ], a​​. s., [ ], [ ] (ďalej len nadobúdateľ) uzatvárajú túto podlicenčnú zmluvu o použití diela v elektronickej podobe: 1. Poskytovateľ má, na základe licenčnej zmluvy nakladateľské, uzatvorenej dňa [ ] s autorom [ ], [...]

By | september 23rd, 2014|Zmluvy|0 Comments

VÝMENNÁ ZMLUVA II.

VÝMENNÁ ZMLUVA II. (§ 611 obč. Zák.) Dňa [ ] uzavreli [ ], r. č .: [ ], rozvedený, bytom [ ], [ ], a [ ], r. č .: [ ], slobodný, bytom [ ], [ ] túto výmennú zmluvu I. [ ] Je na základe kúpnej zmluvy zo dňa [ ] (vklad práva [...]

By | september 23rd, 2014|Zmluvy|0 Comments