Zadarmo vzory zmlúv, dohôd a životopisov|info@evzor.sk
/Dohody

DOJEDNANIA O ZMLUVNEJ POKUTE O ZMLUVE O DIELO

DOJEDNANIA O ZMLUVNEJ POKUTE O ZMLUVE O DIELO Varianta I. 1. Pri nedodržaní dohodnutého termínu plnenia zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške [   ], - EUR za každý deň omeškania. 2. Zmluvnú pokutu zaplatí zhotoviteľ vedľa škody, ktorá objednávateľovi vznikne v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. 3. Na [...]

By | október 8th, 2014|Dohody|0 Comments

DOHODA O SPORNÝCH NÁROKOCH

DOHODA O SPORNÝCH NÁROKOCH (§ 259 zák. Práce) Meno a adresa firmy [   ] a [   ], r.č. [   ], Bytom [   ] skladník uzatvárajú túto dohodu o spornom nároku: [   ] Pracuje vo firme [   ] na pracovnej pozícii Skladník podľa pracovnej zmluvy zo dňa [   ], kedy tiež podpísal dohodu o hmotnej zodpovednosti [...]

By | október 8th, 2014|Dohody|0 Comments

DOHODA O SPOLOČNEJ HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI

DOHODA O SPOLOČNEJ HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI (§ 176 Zákonník práce) zamestnávateľ Meno a adresa firmy [ ] a ďalej uvedení zamestnanci [ ], bytom [ ], Vedúci predajne [ ], bytom [ ], zástupca vedúceho predajne [ ], bytom [ ], pokladničné [ ], bytom [ ], predavačka uzatvárajú túto Dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti A) [...]

By | október 2nd, 2014|Dohody|0 Comments

DOHODA O HMOTNEJ ZOPDOVEDNOSTI

DOHODA O HMOTNEJ ZOPDOVEDNOSTI (§ 176 zák. Práce) Meno a adresa firmy [ ] a [ ], r.č. [ ], č.op. [ ], bydlisko [ ] uzatvárajú túto dohodu o hmotnej zodpovednosti   I. Podľa pracovnej zmluvy zo dňa [ ] vykonáva [ ] práce skladníkov v sklade nachádzajúcom sa v [ ]. II. Zamestnanec [...]

By | október 2nd, 2014|Dohody|0 Comments

DOHODA O ZRÁŽKACH ZO MZDY

DOHODA O ZRÁŽKACH ZO MZDY (§ 12 zák. Č. 1/1992 Zb.) Meno [ ], nar. [ ], číslo OP [ ], rodné číslo [ ], bytom [ ] a Spoločnosť [ ], sídlo [ ] uzatvárajú túto dohodu o zrážkach zo mzdy: [ ] Pracuje u [ ] v pracovnom pomere na pozícii [ ]. [...]

By | september 24th, 2014|Dohody|0 Comments

DOHODA O ZVÝŠENÍ KVALIFIKÁCIE

DOHODA O ZVÝŠENÍ KVALIFIKÁCIE (§ 143 zák. Práce) Názov spoločnosti [ ], sídlo [ ] a Meno [ ], nar. [ ], číslo OP [ ], rodné číslo [ ], bytom [ ] uzatvárajú túto dohodu o zvýšení kvalifikácie: Spoločnosť [ ] so sídlom [ ] umožní [ ], robotníkovi, bytom [ ], štvorročné štúdium [...]

By | september 23rd, 2014|Dohody|0 Comments

DOHODA O ZMENE DOHODNUTÝCH PRACOVNÝCH PODMIENOK

DOHODA O ZMENE DOHODNUTÝCH PRACOVNÝCH PODMIENOK (§ 36 zák. Práce) [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ] a [ ], nar. [ ], číslo OP [ ], rodné číslo [ ], bytom [ ], [ ] uzatvárajú túto dohodu o zmene dojednaných pracovných podmienok: Na základe pracovnej zmluvy dohodnutej dňa [ ] [...]

By | september 23rd, 2014|Dohody|0 Comments

DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE

DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE (§ 236 zák. Práce) [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ] a [ ], nar. [ ], číslo OP [ ], rodné číslo [ ], bytom [ ], [ ] uzatvárajú túto dohodu o vykonaní práce: Zamestnanec sa zaväzuje, že za čas od [ ] do [ ] [...]

By | september 23rd, 2014|Dohody|0 Comments

DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI

DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI (§ 237 zák. Práce) [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ] a [ ], nar. [ ], číslo OP [ ], rodné číslo [ ], bytom [ ], [ ] uzatvárajú túto dohodu o pracovnej činnosti: [ ] Nastupuje do práce dňom [ ] a bude vykonávať prácu [...]

By | september 23rd, 2014|Dohody|0 Comments

DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU BYTU

DOHODA O UKONČENÍ NÁJMU BYTU (§ 710 ods. 1 obč. Zák.) Dňa [     ] uzavreli [     ] r. č .: [     ] bytom [     ] [     ] ako prenajímateľ a [     ] r. č .: [     ] bytom [     ] [     ] ako nájomca túto dohodu o skončení nájmu bytu I. Nájomnou zmluvou [...]

By | september 8th, 2014|Dohody|0 Comments

DOHODA ROZVEDENÝCH MANŽELOV O NÁJME BYTU

DOHODA ROZVEDENÝCH MANŽELOV O NÁJME BYTU (§ 705 obč. Zák.) Dňa [] uzavreli [], r. č .: [], a [], r. č .: [], obaja bytom [], [], ktorých manželstvo bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu v [] z dňa [] č.j. [], ktorý nadobudol právoplatnosť dňom [], túto dohodu o nájme bytu I. Právo spoločného [...]

By | september 5th, 2014|Dohody|0 Comments

DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI

DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI                 uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:     Zamestnávateľ: Sídlo : Zástupca :   a   Pracovník: Bydlisko: Rodné číslo :                                                                      Číslo OP :       Článok I.   Podľa pracovnej zmluvy zo dňa ...bol pracovník prijatý do funkcie ... Vzhľadom na to, že s touto funkciou je spojená [...]

By | september 5th, 2014|Dohody|0 Comments

DOHODA O ODSTUPNOM

DOHODA O ODSTUPNOM ( podľa § 355 Obch.Z. )   ( Dohoda o odstupnom nie je uzatváraná ako samostatná zmluva, ale býva súčasťou inej zmluvy, napr. kúpnej. )   Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená zrušiť túto kúpnu zmluvu s účinnosťou od jej uzavretia, zaplatením čiastky ... Sk ako odstupného.   Kúpna zmluva sa považuje [...]

By | september 5th, 2014|Dohody|0 Comments

DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI

DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI                   uzavretá medzi týmito účastníkmi :   Zamestnávateľ: Sídlo : Zástupca :   a Pracovník : Bydlisko : Rodné číslo :                                                                                      Číslo OP :   Článok I.   Druh dohodnutej pracovnej činnosti : Miesto výkonu pracovnej činnosti : Pracovná činnosť bude vykonávaná v rozsahu :     Článok II.   [...]

By | september 5th, 2014|Dohody|0 Comments

DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE

DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE   uzavretá medzi týmito účastníkmi : Zamestnávateľ : Sídlo : Zástupca :   a   Pracovník : Bydlisko : Rodné číslo :                                                                                      Číslo OP:       Článok I.   Pracovník sa zaväzuje vykonať pre zamestnávateľa túto pracovnú úlohu :...   Práca v zmysle tejto dohody sa začne vykonávaťdňa :.. Ukončená [...]

By | september 5th, 2014|Dohody|0 Comments

Dohody o zmieri

Dohody o zmieri (§ 585 obč. Zák.) [    ], S.r.o., IČO: [     ], so sídlom [    ], [       ], PSČ: [    ], zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu [  ] v oddieli [   ] vložka [    ], jej mene konateľ pán [    ], a [   ] s.r.o., IČO: [   ], so sídlom [   ], [   [...]

By | september 4th, 2014|Dohody|0 Comments

DOHODA O NAHRADENÍ DOTERAJŠIEHO ZÁVAZKU NOVÝM – PRIVATÍVNA NOVÁCIA

DOHODA O NAHRADENÍ DOTERAJŠIEHO ZÁVAZKU NOVÝM - PRIVATÍVNA NOVÁCIA (§ 570 obč. Zák.) Dňa [   ] uzavreli veriteľ [   ], r.č .: [    ], bytom [     ], [    ], a dlžník [    ], r.č .: [      ], bytom [       ], [     ], túto dohodu o nahradení doterajšieho záväzku novým I. Pán [  ] ako predávajúci [...]

By | september 4th, 2014|Dohody|0 Comments

DOHODA O PRISTÚPENÍ K ZÁVÄZKU

DOHODA O PRISTÚPENÍ K ZÁVÄZKU (§ 533 obč. Zák.) Dňa [   ] uzavreli [   ], r. č .: [   ], bytom [   ], [    ], a [    ], r. č .: [      ], bytom [    ], [    ], túto DOHODU O PRISTÚPENÍ K ZÁVÄZKU I. Podľa kúpnej zmluvy zo dňa [   ] má [  ] [...]

By | september 4th, 2014|Dohody|0 Comments