DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE

 

uzavretá medzi týmito účastníkmi :

  1. Zamestnávateľ :

Sídlo :

Zástupca :

 

a

 

  1. Pracovník :

Bydlisko :

Rodné číslo :                                                                                      Číslo OP:

 

 

 

Článok I.

 

  1. Pracovník sa zaväzuje vykonať pre zamestnávateľa túto pracovnú úlohu :…

 

  1. Práca v zmysle tejto dohody sa začne vykonávaťdňa :..

Ukončená a odovzdaná zamestnávateľovi dňa :

 

  1. Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je : …
  2. Splatnosť odmeny dňa :….

 

 

Článok II.

 

  1. Pracovník je povinný najmä :

– vykonať prácu svedomito a riadne podľa svojich síl, znalostí a schopností a dodržiavať podmienky dojednané v tejto dohode,

– vykonať prácu osobne,

– dodržiavať právne a iné predpisy vzťahujúce sa na ním vykonávanú prácu, najmä na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na zaistenie protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia.

 

  1. Zamestnávateľ sa zaväzuje najmä:

– vytvárať pracovníkovi primerané pracovné podmienky umožňujúce riadny a bezpečný výkon práce.

 

 

 

 

Článok III.

 

  1. Zamestnávateľ môže odmenu po prejednaní so zamestnancom primerane znížiť, pokiaľ vykonaná práca nezodpovedá dohodnutým podmienkam.

 

2             Zamestnávateľ môže od dohody odstúpiť, pokiaľ pracovná úloha nebude vykonaná v dohodnutej dobe.

 

3             Pracovník môže od dohody odstúpiť v prípade, ak mu zamestnávateľ nevytvoril dohodnuté pracovné podmienky.

 

  1. Zamestnávateľ môže okamžite zrušiť túto dohodu, pokiaľ pracovník poruší obzvlášť hrubým spôsobom povinnosti vyplývajúce z tejto dohody a od zamestnávateľa nemožno spravodlivo požadovať, aby v tejto dohode pokračoval.

 

 

Článok IV.

 

Táto dohoda je vyhotovená v … vyhotoveniach, z ktorých … obdrží pracovník a … zamestnávateľ.

 

 

 

V … dňa …

 

Zamestnávateľ :                                                                Pracovník: