DOHODA O NAHRADENÍ DOTERAJŠIEHO ZÁVAZKU NOVÝM – PRIVATÍVNA NOVÁCIA

(§ 570 obč. Zák.)

Dňa [   ] uzavreli

veriteľ [   ], r.č .: [    ], bytom [     ], [    ],

a

dlžník [    ], r.č .: [      ], bytom [       ], [     ],

túto
dohodu o nahradení doterajšieho záväzku novým

I.

Pán ] ako predávajúci a pán ] ako kupujúci uzavreli dňa [     ] kúpnu zmluvu na dom č.p. [      ] Na parcele p.č. [     ] Na zastavanú plochu p.č. [      ] O výmere [   a záhradu o výmere [   ] m2, všetko zapísané na Katastrálnom úrade v [   ] na liste vlastníctva č. [     ] Pre obec [     ], katastrálne územie [    ]. Za prevádzanej nehnuteľnosti dohodli účastníci kúpnej zmluvy kúpnu cenu vo výške ], , pričom časť kúpnej ceny vo výške [   ], zaplatil kupujúci predávajúcemu pri podpise kúpnej zmluvy a zostávajúcu časť kúpnej ceny vo výške ], sa zaviazal zaplatiť v troch splátkach po [   ], s tým, že prvú splátku zaplatí do [   ], druhú splátku do [   ] a tretiu splátku do [   ], pod stratou výhody splátok.

II.

Dlžník pán [   ] zaplatil veriteľovi pánovi [   ] do dnešného dňa prvé dve splátky, ktoré sa stali splatnými, tj. celkom [   ], , zostáva teda doteraz nesplatené pohľadávky vo výške [   ], .

III.

Dnešného dňa ďalej požičal veriteľ [   ] dlžníkovi [   ] čiastku [   ], , slovom [] eur.

[   ] Podpisom tejto zmluvy prevzatia čiastky [   ], potvrdzuje.

IV.

Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že dnešným dňom úplne zaniká doterajší nenávratný záväzok dlžníka [   ] zaplatiť veriteľovi [    ] dlh vo výške [    ], (pozri čl. II tejto dohody) s kompletným príslušenstvom aj záväzok [   ] zaplatiť [   ] dnešného dňa požičaných [   ], (viď čl. III tejto dohody) s kompletným príslušenstvom a nahrádzajú sa novým záväzkom dlžníka ] zaplatiť veriteľovi [     ] čiastku [    ], , slovom ] eur.

V.

Splatnosť nového záväzku vyplývajúceho z článku. IV zhora vo výške [    ], dohodli účastníci tejto dohody do [    ]. Do tohto dátumu sa [    ] zaväzuje uvedenú čiastku [    ], [    ] zaplatiť.

VI.

Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle. Zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V [    ] dňa [    ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[   ] [    ]

Ak sa dohodne veriteľ s dlžníkom, že doterajší záväzok sa nahrádza novým záväzkom, doterajší záväzok zaniká a dlžník je povinný plniť nový záväzok.

Ak sa nahrádza záväzok zriadený písomnou formou, musí sa dohoda o zriadení nového záväzku uzavrieť písomne​​. To isté platí, ak je nahrádza premlčaný záväzok.

Dohoda medzi veriteľom a dlžníkom, ktorou sa zriaďuje nový záväzok pri súčasnom zrušení ich doterajšieho záväzku, sa nazýva privatívna novácia.

Dohoda veriteľa a dlžníka sa môže týkať celého záväzku, alebo len jeho časti.