Zadarmo vzory zmlúv, dohôd a životopisov|info@evzor.sk
/Ben132Wade

About Ben132Wade

This author has not yet filled in any details.
So far Ben132Wade has created 42 blog entries.

DOHODA ROZVEDENÝCH MANŽELOV O NÁJME BYTU

DOHODA ROZVEDENÝCH MANŽELOV O NÁJME BYTU (§ 705 obč. Zák.) Dňa [] uzavreli [], r. č .: [], a [], r. č .: [], obaja bytom [], [], ktorých manželstvo bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu v [] z dňa [] č.j. [], ktorý nadobudol právoplatnosť dňom [], túto dohodu o nájme bytu I. Právo spoločného [...]

By | september 5th, 2014|Dohody|0 Comments

ŽALOBA NA VYDANIE VECI

ŽALOBA NA VYDANIE VECI (žaloba reivindikačná) (§ 126 ods. 1, Občiansky zákonník) Adresa Okresného súdu: Žalobca: [], r.č .: [], trvalým bydliskom [] Žalovaný: [], r.č .: [], trvalým bydliskom [] o vydaj bicykla "Favorit" a. Ja [] som si v roku [] zakúpil pánsky bicykel značky "Favorit", tmavo modrej farby, výrobné číslo []. V [...]

By | september 5th, 2014|Žaloby|0 Comments

UPLATNENIE PRÁVA NA PRIMERANÚ ZĽAVU Z NÁJOMNÉHO

UPLATNENIE PRÁVA NA PRIMERANÚ ZĽAVU Z NÁJOMNÉHO (§ 698 a § 699 obč. Zák.) [] Meno bytom [] obec [] Vec: Uplatnenie práva na primeranú zľavu z nájomného Som užívateľom bytu pozostávajúceho z troch izieb, kuchyne a príslušenstva, v druhom poschodí Vášho domu č. P. [] Vo [] v []. Platím nájomné vo výške [], [...]

By | september 5th, 2014|Listy|0 Comments

UPLATNENIE PRÁVA NA NÁHRADU ÚČELNE VYNALOŽENÝCH NÁKLADOV NA ODSTRÁNENIE CHYBY, KTORÁ BRÁNI RIADNEMU UŽÍVANIU BYTU ALEBO KTOROU JE VÝKON UŽÍVATEĽOVHO PRÁVA OHROZENÝ

UPLATNENIE PRÁVA NA NÁHRADU ÚČELNE VYNALOŽENÝCH NÁKLADOV NA ODSTRÁNENIE CHYBY, KTORÁ BRÁNI RIADNEMU UŽÍVANIU BYTU ALEBO KTOROU JE VÝKON UŽÍVATEĽOVHO PRÁVA OHROZENÝ (§ 691 obč. Zák.) [   ] Meno [   ] Adresa [  ] Obec Vec: Uplatnenie práva na náhradu účelne vynaložených nákladov na odstránenie závady v byte Som užívateľom bytu, pozostávajúceho z troch izieb, [...]

By | september 5th, 2014|Listy|0 Comments

ZMLUVA O PRENÁJME VLASTNÉHO BYTU

ZMLUVA O PRENÁJME VLASTNÉHO BYTU (§ 685 a nasl. Obč. Zák.) Dňa [   ] uzavreli prenajímateľ [   ], r. č .: [   ], bytom [  ], [  ], a nájomcovia manželia [   ], r. č .: [  ], a [   ], r. č .: [  ], obaja bytom [   ], [   ], túto nájomnú zmluvu [...]

By | september 5th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O NÁJME BYTU

ZMLUVA O NÁJME BYTU (§ 685 a nasl. Obč. Zák.) Dňa [   ] uzavreli [   ], r. č .: [  ], bytom [  ], [  ], ako prenajímateľ, a [   ], r. č .: [  ], bytom [  ], [  ], ako nájomca, túto nájomnú zmluvu I. Prenajímateľ ako výlučný vlastník domu č. P. [  [...]

By | september 5th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROCH

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROCH (zák. č. 116/1990 Zb., v znení neskorších predpisov) Dňa [   ] uzavreli [   ], r. č .: [], bytom [  ], [  ], ako prenajímateľ, a [  ], r. č .: [  ], bytom [  ], [  ], ako nájomca, túto zmluvu o nájme nebytových priestorov: I. Prenajímateľ ako výlučný [...]

By | september 5th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ŽALOBA O VRÁTENIE VYPOŽIČANEJ VECI

ŽALOBA O VRÁTENIE VYPOŽIČANEJ VECI (§ 662 obč. Zák.) okresnému súdu v [    ] (presná adresa súdu) D v o j m o Žalobca: [  ], r. č .: [   ], bytom [  ], [   ] Žalovaný: [   ], r. Č .: [  ], bytom [   ], [   ] Kolky za [   ], - € [...]

By | september 5th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA PROTI DLŽNÍKOVI A RUČITEĽOVI

ŽALOBA PROTI DLŽNÍKOVI A RUČITEĽOVI (§ 657 a § 548 ods. 1 obč. Zák.) okresnému súdu v [   ] (presná adresa súdu) T r i k r á t Žalobca: [  ], r. č. [  ], bytom [  ], [   ] Žalovaný: 1. [  ], r. č .: [  ], bytom [   ], [  ] [...]

By | september 5th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O VRÁTENIE POŽIČANÝCH PEŇAZÍ

ŽALOBA O VRÁTENIE POŽIČANÝCH PEŇAZÍ (§ 657 obč. Zák.) okresnému súdu v [   ] (presná adresa súdu) D v o j m o Žalobca: [   ], r. č .: [   ], bytom [   ], [   ] Žalovaný: [  ], r. č .: [  ], bytom [  ], [   ] Kolky za [   ], - € [...]

By | september 5th, 2014|Žaloby|0 Comments

Žaloba dlžníka, ktorý splnil, na náhradu proti spoludlžníkovi

Žaloba dlžníka, ktorý splnil, na náhradu proti spoludlžníkovi (§ 511 ods. 3 obč. Zák.) Okresnému súdu v [   ] (presná adresa súdu)                                                                                    D v o j m o Žalobca: [    ], r. č .: [   ], bytom [   ], [   ] Žalovaný: [], r. č .: [], bytom [], [] Kolky za [  ], [...]

By | september 5th, 2014|Žaloby|0 Comments

Záložná zmluva zastavená pohľadávkou

Záložná zmluva zastavená pohľadávkou (§ 159 Občiansky zákonník) Dňa [] uzavreli Záložnú zmluvu: [  ], r.č .: [  ], č. OP .: [  ], trvalé bydlisko [  ] a [  ], r.č .: [   ], Č. OP .: [  ], trvalé bydlisko [  ] a) [  ] Má pohľadávku podľa kúpnej zmluvy zo dňa [  [...]

By | september 5th, 2014|Zmluvy|0 Comments

Žaloba na určenie povinnosti zdržať sa zásahu do výkonu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu

Žaloba na určenie povinnosti zdržať sa zásahu do výkonu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu (§ 151n ods. 1, Občiansky zákonník) Okresnému súdu v [] Žalobca: [  ], Narodený [  ], r. č. [   ], Bydlisko [  ] Žalovaný: [   ], Narodený [   ], r. č. [  ], Bydlisko [   ] o stanovení povinnosti zdržať sa zásahov [...]

By | september 5th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA NA ZRUŠENIE VECNÉHO BREMENA

ŽALOBA NA ZRUŠENIE VECNÉHO BREMENA (§ 151p ods. 3 obč. Zák.) Okresnému súdu v [] Žalobca: [   ] R. Č. [] Bydliska [    ] Žalovaný: [   ], R. Č. [   ] Bydliska [   ] o zrušení práva na chôdzu a jazdu skrz pozemok I. Ja (žalobcu), [   ] som vlastníkom pozemku p. Č. [    ] [...]

By | september 5th, 2014|Žaloby|0 Comments

BARTEROVÁ ZMLUVA

BARTEROVÁ ZMLUVA                 Kompenzačná kúpna zmluva A (barter/supply contract) code :                 uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami : Predávajúci : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie : Tel/Fax : a Kupujúci : Sídlo : Zástupca : Bankové spojenie : Tel/Fax :   Zmluvné strany sa zaväzujú, že v rámci barterového obchodu a za [...]

By | september 5th, 2014|Zmluvy|0 Comments

DAROVACIA ZMLUVA

DAROVACIA ZMLUVA   uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   Darca : Bydlisko : Rodné číslo :                                                       Číslo OP :   a Obdarovaný : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankovné spojenie :   Článok I.                 Darca prehlasuje, že na základe ... ( uviesť nadobúdací titul, napr. na základe kúpnej zmluvy zo dňa ... [...]

By | september 5th, 2014|Zmluvy|0 Comments

DEALERSKÁ ZMLUVA

DEALERSKÁ ZMLUVA                 uzavretá medzi týmito účastníkmi : Predávajúci : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie: a Dealer : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie: Článok I. Predmet zmluvy Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje predávať dealerovi tovar podľa špecifikácie, ktorá je prílohou č.1 tejto zmluvy . Dealer sa zaväzuje kupovať tovar [...]

By | september 5th, 2014|Zmluvy|0 Comments

DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI

DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI                 uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:     Zamestnávateľ: Sídlo : Zástupca :   a   Pracovník: Bydlisko: Rodné číslo :                                                                      Číslo OP :       Článok I.   Podľa pracovnej zmluvy zo dňa ...bol pracovník prijatý do funkcie ... Vzhľadom na to, že s touto funkciou je spojená [...]

By | september 5th, 2014|Dohody|0 Comments

DOHODA O ODSTUPNOM

DOHODA O ODSTUPNOM ( podľa § 355 Obch.Z. )   ( Dohoda o odstupnom nie je uzatváraná ako samostatná zmluva, ale býva súčasťou inej zmluvy, napr. kúpnej. )   Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená zrušiť túto kúpnu zmluvu s účinnosťou od jej uzavretia, zaplatením čiastky ... Sk ako odstupného.   Kúpna zmluva sa považuje [...]

By | september 5th, 2014|Dohody|0 Comments

DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI

DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI                   uzavretá medzi týmito účastníkmi :   Zamestnávateľ: Sídlo : Zástupca :   a Pracovník : Bydlisko : Rodné číslo :                                                                                      Číslo OP :   Článok I.   Druh dohodnutej pracovnej činnosti : Miesto výkonu pracovnej činnosti : Pracovná činnosť bude vykonávaná v rozsahu :     Článok II.   [...]

By | september 5th, 2014|Dohody|0 Comments

DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE

DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE   uzavretá medzi týmito účastníkmi : Zamestnávateľ : Sídlo : Zástupca :   a   Pracovník : Bydlisko : Rodné číslo :                                                                                      Číslo OP:       Článok I.   Pracovník sa zaväzuje vykonať pre zamestnávateľa túto pracovnú úlohu :...   Práca v zmysle tejto dohody sa začne vykonávaťdňa :.. Ukončená [...]

By | september 5th, 2014|Dohody|0 Comments

FRANCHISINGOVÁ ZMLUVA

FRANCHISINGOVÁ   ZMLUVA                 uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   Poskytovateľ franchisingu : ( ďalej len poskytovateľ ) Zástupca : Sídlo : IČO : Bankové spojenie :   a Príjmateľ franchisingu : ( ďalej len príjmateľ ) Sídlo / Bydlisko : IČO / RČ : Bankové spojenie :   PREAMBULA   Poskytovateľ disponuje úspešne odskúšanou [...]

By | september 5th, 2014|Zmluvy|0 Comments

KÚPNA ZMLUVA (predaj nehnuteľností -mimo BSM – zúžené dohodou manželov podľa § 143a OZ)

KÚPNA ZMLUVA (predaj nehnuteľností -mimo BSM - zúžené dohodou manželov podľa § 143a OZ)                 uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   Predávajúci : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   a Kupujúci : Bydlisko : Rodné číslo :                                                                      Číslo OP : Rodinný stav : ( ženatý )   Článok I.                 [...]

By | september 5th, 2014|Zmluvy|0 Comments

KÚPNA ZMLUVA ( predaj poľnohospodárskeho pozemku )

KÚPNA ZMLUVA ( predaj poľnohospodárskeho pozemku )   uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   Predávajúci : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   a   Kupujúci : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :       Článok I.   Podľa výpisu z katastra nehnuteľností pre katastrálne územie ... [...]

By | september 5th, 2014|Zmluvy|0 Comments

KÚPNA ZMLUVA ( predaj pozemku )

KÚPNA ZMLUVA ( predaj pozemku )                 uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   Predávajúci : Bydlisko : Rodné číslo :                                                                      Číslo OP :   a Kupujúci : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   Článok I.                 Podľa výpisu z katastra nehnuteľností pre katastrálne územie ... zo dňa ... je predávajúci [...]

By | september 5th, 2014|Zmluvy|0 Comments