eVZOR
http://www.evzor.sk/zrusenie-pracovneho-pomeru-zamestnancom-v-skusobnej-dobe/
Export date: Mon Feb 24 11:10:46 2020 / +0000 GMT

ZRUŠENIE PRACOVNÉHO POMERU ZAMESTNANCOM V SKÚŠOBNEJ DOBE


ZRUŠENIE PRACOVNÉHO POMERU ZAMESTNANCOM V SKÚŠOBNEJ DOBE


(§ 58 Zákonník práce)


 

Meno a adresa firmy [ ]


Vec:

Zrušenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Na základe pracovnej zmluvy zo dňa [ ] pracujem vo firme [ ] na pracovnej pozícii robotník-sklár. V pracovnej zmluve som dojednal skúšobnú dobu v trvaní troch mesiacov.

Oznamujem Vám, že podľa ustanovenia § 58 ZP Zrušujú pracovný pomer v skúšobnej dobe, a to ku dňu [ ].

V [ ], dňa [ ]

Podpis ............

 

Zrušenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe upravuje § 58 Zákonníka práce.


V skúšobnej dobe môže tak zamestnanec, tak aj zamestnávateľ skončiť pracovný pomer z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.


Zrušiť (rozviazať) pracovný pomer má byť písomnou formou a oznámenie o tom má byť doručené druhej strane spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Post modified date: 2014-09-30 11:31:30
Post modified date GMT: 2014-09-30 09:31:30