This page was exported from eVZOR [ http://www.evzor.sk ]
Export date: Mon Feb 24 11:09:06 2020 / +0000 GMT

ZRUŠENIE PRACOVNÉHO POMERU ZAMESTNANCOM V SKÚŠOBNEJ DOBEZRUŠENIE PRACOVNÉHO POMERU ZAMESTNANCOM V SKÚŠOBNEJ DOBE

(§ 58 Zákonník práce)

 

Meno a adresa firmy [ ]

Vec:

Zrušenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Na základe pracovnej zmluvy zo dňa [ ] pracujem vo firme [ ] na pracovnej pozícii robotník-sklár. V pracovnej zmluve som dojednal skúšobnú dobu v trvaní troch mesiacov.

Oznamujem Vám, že podľa ustanovenia § 58 ZP Zrušujú pracovný pomer v skúšobnej dobe, a to ku dňu [ ].

V [ ], dňa [ ]

Podpis ............

 

Zrušenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe upravuje § 58 Zákonníka práce.

V skúšobnej dobe môže tak zamestnanec, tak aj zamestnávateľ skončiť pracovný pomer z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Zrušiť (rozviazať) pracovný pomer má byť písomnou formou a oznámenie o tom má byť doručené druhej strane spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

 

 


Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com