ZMLUVA O ZRIADENÍ NADÁCIE – NADAČNÁ LISTINA

(§ 3 zákona č. 227/1997 Zb.) 89/2012 Zb. Zákon občiansky zákonník

  [        ], r. č: [        ],

trvale bytom [        ], obec [        ] [        ], r. č .: [        ],

trvale bytom [        ], okr. [        ] [        ], r. č .: [        ],

trvale bytom [        ], obec [        ] [        ], r. č .: [        ],

trvale bytom [], obec [] [        ], r. č .: [        ],

trvale bytom [        ], [        ], okr. [        ] [        ], r. č .: [        ],

trvale bytom [        ], obec [        ] [        ], r. č .: [        ],

trvale bytom [        ], okr. [        ]

(ďalej len zriaďovatelia)

uzavreli dnešného dňa podľa § 3 zák. č. 227/1997 Zb. túto

zmluvu o zriadení nadácie

I.

Účel nadácie

Nadácie sa zriaďuje za účelom [        ] a na účely [        ].

II.

Názov nadácie

„[        ]“

III.

sídlo nadácie

Sídlom nadácie je [        ], [        ], PSČ: [        ].

IV.

Vklady zriaďovateľov

Každý zriaďovateľ sa zaväzuje vložiť do nadácie čiastku [        ] – €, slovom [        ] eur. Túto čiastku sa každý zo zriaďovateľov zaväzuje zaplatiť do troch dní odo dňa podpisu tejto zmluvy k rukám správcu vkladov, ktorým zriaďovatelia určujú pána / pani [        ].

V.

Nadačné imanie

Nadačné imanie je tvorené vkladmi zriaďovateľov v celkovej výške [        ], – €,, slovom [        ] eur.

VI.

Správna rada

Správna rada nadácie má [        ] členov. Prvý správnu radu nadácie tvoria jej zriaďovatelia.

VII.

Konanie v mene nadácie

Menom nadácie konajú spoločne dvaja členovia správnej rady.

Podpisovanie za nadáciu sa deje tak, že k názvu nadácia pripojí svoje podpisy dvaja členovia správnej rady.

VIII.

Dozorná rada

Dozorná rada má troch členov.

Prvý dozornú radu nadácie tvoria títo členovia:

[        ], r. č .: [        ], trvale bytom [        ], obec [        ],

[        ], r. č .: [        ], trvale bytom [        ], obec [        ],

[        ], r. č .: [        ], trvale bytom [        ], obec [        ],

IX.

Pravidlo pre obmedzenie nákladov nadácie

Celkové ročné náklady nadácie súvisiace s jej riadením nesmú prevýšiť [        ] nadačného imania k [        ] toho istého roku.

X.

Podmienky pre poskytovanie nadačných príspevkov

Podmienky pre poskytovanie nadačných príspevkov stanovuje štatút nadácie.

XI.

štatút nadácie

Postup rokovania orgánov nadácie, podmienky pre poskytovanie nadačných príspevkov, okruh osôb, ktorým je možné poskytovať, ako aj ďalšie otázky stanovené zákonom č. 227/1997 Zb., Upravuje štatút nadácie.

Na podanie návrhu na zápis nadácie do nadačného registra ak ďalším úkonom potrebným k vzniku nadácie splnomocňujú zriaďovatelia [        ], r. Č .: [        ], trvale bytom [        ], [        ]. Menovaný je oprávnený preniesť toto splnomocnenie na právneho zástupcu.

V [        ] dňa [        ]

. . . . . . . . . . . . . . . . podpis                                                      . . . . . . . . . . . . . . . . podpis

[        ]                                                                                        [        ]

  . . . . . . . . . . . . . . . . podpis                                                      . . . . . . . . . . . . . . . . podpis

[        ]                                                                                        [        ]

. . . . . . . . . . . . . . . . podpis                                                      . . . . . . . . . . . . . . . . podpis

[        ]                                                                                        [        ]

. . . . . . . . . . . . . . . . podpis

[        ]

 

 

Úpravu nadácií obsiahnutú v Občianskom zákonníku nahradila s účinnosťou od 1. januára 1998 právna úprava vykonaná zákonom č. 227/1997 Zb., O nadáciách a nadačných fondoch ao zmene a doplnení niektorých zákonov. Nadácia alebo nadačný fond sú účelové združenia majetku zriadená podľa tohto zákona pre dosahovanie obecne prospešných cieľov. Všeobecne prospešným cieľom je najmä rozvoj duchovných hodnôt, ochrana ľudských práv alebo iných humanitárnych hodnôt, ochrana prírodného prostredia, kultúrnych pamiatok a tradícií a rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a športu.

Nadácia je právnickou osobou.

Nadácia sa zriaďuje písomnou zmluvou uzavretou medzi zriaďovateľmi alebo zakladacou listinou, ak je zriaďovateľ jediný, alebo závetom (ďalej len „nadačná listina“). Zriaďuje Ak sa nadácia alebo nadačný fond zmluvou, musí byť pravosť podpisu zriaďovateľov na zmluve úradne overená; zriaďuje Ak sa nadácia alebo nadačný fond zakladacou listinou alebo závetom, musí byť nadačná listina zhotovená vo forme notárskej zápisnice.

  89/2012 Zb. Zákon občiansky zákonník

  Založenie nadácie

  § 309

  (1) Nadácia sa zakladá nadačnou listinou, ktorú môže byť zakladacia listina alebo majetkom pre prípad smrti.

  (2) Zakladacie listinu nadácie vyhotovuje jedna osoba alebo viac osôb.

  (3) Ak stojí na strane zakladateľa nadácie viac osôb, považujú sa za zakladateľa jediného a v záležitostiach nadácie musí konať jednomyseľne; odmieta Ak niektorá z týchto osôb súhlas bez vážneho dôvodu udeliť, nahradí ho k návrhu ktorejkoľvek z ostatných zakladajúcich osôb svojím rozhodnutím súd.

  (4) Nadačná listina vyžaduje formu verejnej listiny.

  § 310

  Zakladacia listina nadácie obsahuje aspoň

  a) názov a sídlo nadácie,

  b) meno zakladateľa a jeho bydlisko alebo sídlo,

  c) vymedzenie účelu, na ktorý sa nadácia zakladá,

  d) údaj o výške vkladu každého zakladateľa,

  e) údaj o výške nadačného imania,

  f) počet členov správnej rady aj mená a bydlisko jej prvých členov a údaj, akým členovia správnej rady za nadáciu konajú,

  g) počet členov dozornej rady aj mená a bydlisko jej prvých členov, prípadne, ak nie je dozorná rada zriaďované, meno a bydlisko prvého revízora,

  h) určenie správcu vkladov a

  i) podmienky pre poskytovanie nadačných príspevkov, prípadne okruh osôb, ktorým je možné poskytnúť, alebo okruh činností, ktoré nadácia môže vzhľadom k svojmu účelu vykonávať, alebo určenie, že tieto náležitosti stanovuje štatút nadácie.

  § 311

  (1) Pri založenie nadácie obstaraním pre prípad smrti sa do nadácie vnáša vklad povolaním nadácie za dediča alebo nariadením odkazu. V takom prípade nadobúda založenia nadácie účinnosť smrťou poručiteľa.

  (2) Ak je nadačná listina obsiahnutá v obstarania pre prípad smrti, obsahuje aspoň

  a) názov nadácie,

  b) vymedzenie účelu, na ktorý sa nadácia zakladá,

  c) údaj o výške vkladu,

  d) údaj o výške nadačného imania a

  e) podmienky poskytovania nadačných príspevkov, prípadne okruh osôb, ktorým je možné poskytnúť, alebo určenie, že tieto náležitosti stanovuje štatút nadácie.

  § 312

  (1) Ak neobsahuje závetu ďalšie náležitosti stanovené v § 310, rozhodne o nich osoba určená v obstarania, inak vykonávateľ závetu; to platí aj v prípade, že poručiteľ vymenoval členov správnej rady alebo dozornej rady a niektorý z nich zomrel, nie je spôsobilý funkciu zastávať alebo ju odmietne.

  (2) Rozhodnutie podľa odseku 1 vyžaduje formu verejnej listiny.

  § 313

  (1) Ak neuvedie nadačná listina predmet vkladu, platí, že sa jednodňové sterilizačné povinnosť plní v peniazoch.

  (2) Určila Ak nadačná listina, že sa objem jednodňových sterilizačných povinnosť splní sa nepeňažných predmetu, a ak to nie je možné alebo ak nedosiahne hodnota vkladu pri splnení vkladové povinnosti výšky určenej v nadačnej listine, má sa za to, že vkladateľ vyrovná rozdiel v peniazoch.

§ 314

Štatút nadácie

(1) Štatút nadácie upraví aspoň

a) spôsob rokovania orgánov nadácie a

b) podmienky pre poskytovanie nadačných príspevkov, prípadne tiež okruh osôb, ktorým je možné poskytovať.

(2) Ak nevydá zakladateľ štatút nadácie spoločne s nadačnou listinou, vydá ho po predchádzajúcom súhlase dozornej rady správna rada do jedného mesiaca odo dňa vzniku nadácie. Nevylúči ak to nadačná listina, rozhoduje o zmenách štatútu po predchádzajúcom súhlase dozornej rady správna rada.

  (3) Nadácia štatút uverejní uložením do zbierky listín. Každý môže vo verejnom registri do štatútu nahliadať a robiť si z neho výpisy, odpisy alebo kópie. Rovnaké právo možno uplatniť aj v sídle nadácie.

§ 315

Vznik nadácie

(1) Nadácia vzniká dňom zápisu do verejného registra.

(2) Návrh na zápis nadácie do verejného registra podáva zakladateľ; ak to nie je možné a neurčil ak zakladateľ niečo iné, podá návrh na zápis menom nadácie jej správna rada.

§ 316

Zmena sídla nadácie

Ak to nevylučuje nadačná listina, správna rada môže po predchádzajúcom vyjadrení dozornej rady zmeniť sídlo nadácie. Na rozhodnutie o premiestnení sídla nadácie do zahraničia sa vyžaduje schválenie súdu; súd premiestnenie sídla neschváli, ak nie je pre to vážny dôvod alebo ohrozila ak by zmena sídla oprávnené záujmy osôb, ktorým majú byť poskytované nadačné príspevky.