ZMLUVA O ZRIADENÍ KONSIGNAČNÉHO SKLADU

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

 

1.            Konsignant :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

 

a

2.            Konsignatár :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

 

Článok I.

Konsignant zriadi konsignačný sklad v priestoroch konsignatára, ktoré sa nachádzajú  v objekte : … , za účelom skladovania tovaru a jeho ďalšieho predaja.

Konsignatár preberá dodaný tovar na uskladnenie a do svojej správy za účelom jeho ďalšieho predaja.

Tovar bude uskladnený v priestoroch zodpovedajúcich konsignačnému účelu, tj. bez nebezpečenstva akéhokoľvek poškodenia a obmedzenia transferu.

Priestory budú prispôsobené na predvádzanie tovaru zákazníkom. Tieto výstavné a skladové priestory spravuje a udržuje konsignatár na vlastné náklady.

Všetky formality, ktoré sa s úradmi v krajine konsignatára v súvislosti so zriadením  a prevádzkou tohto skladu vyskytnú, ako aj akékoľvek rozšírenie ich platnosti, vybavuje konsignatár na svoje náklady.

 

Článok II.

Celková hodnota tovaru, ktorý dáva konsignant k dispozícii pre konsignačný sklad neprekročí  výšku …Sk (slovom …).

Výber príslušného tovaru sa vykoná na základe vzájomnej dohody. Konsignant dodá konsignatárovi tovar pre konsignačný sklad  na základe svojich všeobecných predajných podmienok, ktoré budú uvedené v potvrdení objednávky (kontraktu, proforma faktúre), a sú súčasťou tejto zmluvy.

Cena tovaru sa rozumie vrátane obalu v mene … a za dodacej podmienky INCOTERMS 9O – DDU, doložka s dodaním bez platenia cla do konsignačného skladu.

Všetky ďalšie výdaje, clo, dane a iné úradné poplatky, ako i náklady spojené s vybavením colných formalít platených pri dovoze tovaru, hradí konsignatár.

Konsignatár sa zaväzuje predávať konsignovaný tovar za ceny  stanovené konsignantom a podľa jeho cenových dispozícií.

Konsignant si vyhradzuje právo zmeniť kedykoľvek ceny. Pre konsignatára je v  takomto prípade záväzná písomná,  telegrafická alebo faxom odovzdaná správa konsignanta o zmene, ktorá nastala.

 

 

Článok III.

Skladovacie výdaje, správu skladu, odborné uskladnenie tovaru, ako i výdaje za poistenie  hradí konsignatár.

Konsignatár je povinný poistiť konsignovaný tovar proti požiaru, vlámaniu a poškodeniu každého druhu, ako i proti každému nebezpečenstvu a rizikám, ktoré s ohľadom na svoje miestne  pomery považuje za nevyhnutné poistiť.

Konsignatár dá preto poistiť konsignovaný tovar celkovo na čiastku vyššiu o 20 % než je čiastka, ktorá je uvedená v Čl.II. tejto zmluvy.

Poistka musí byť vinkulovaná v prospech konsignanta a jej kópia musí byť deponovaná  u konsignanta.

Konsignatár je povinný nahradiť konsignantovi celkovú škodu spôsobenú stratou alebo poškodením tovaru, ak náhrada vyplatená poisťovňou túto škodu plne nepokryje.

Nebezpečenstvo skazy alebo poškodenia tovaru dodaného do konsignačného skladu prechádza na konsignatára podľa dodacej podmienky INCOTERMS 90 – DDU, tj. v okamihu prevzatia dodaného tovaru konsignatárom, akonáhle mu bolo dané k dispozícii.

 

Článok IV.

Súčasne s predajom tovaru z konsignačného skladu je konsignatár povinný poukázať konsignantovi priamo, najneskôr do … dní po zinkasovaní predajnej ceny od zákazníka  tú čiastku, ktorej zodpovedá cena  za predaný tovar z konsignačného skladu.

Článok V.

Ak sa konsignačný tovar po uplynutí  6 mesiacov od dátumu prevzatia na konsignačný sklad  nepredá, odošle sa spät konsignantovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V takomto prípade, alebo v prípade, ak sa tovar pred uplynutím 6 mesačnej lehoty z akéhokoľvek iného dôvodu odosiela spät na základe žiadosti konsignatára, všetky s tým spojené výdaje (manipulácia, doprava,  poistenie  atď.) hradí konsignatár.

V prípade potreby je konsignant oprávnený pred uplynutím vyššie uvedenej 6 mesačnej lehoty oddisponovať konsignovaný tovar buď späť do Slovenskej republiky, alebo do tretej krajiny a  konsignatár je povinný vykonať príslušné dispozície.

Každý takýto výnimočný prípad bude s konsignatárom dohodnutý osobitne. V takomto prípade však výdaje spojené s dopravou a dopravným poistením hradí konsignant.

 

Článok VI.

Konsignatár pošle každý mesiac konsignantovi v dvoch vyhotoveniach písomnú správu o  prehľade tovaru uskladneného v konsignačnom sklade, vrátane špecifikácie všetkých, za posledný mesiac realizovaných obchodov. Špecifikácia bude vyhotovená podľa jednotlivých druhov tovarov a bude obsahovať položku skladovej evidencie, číslo dodacieho listu zákazníkovi, predajné ceny, ako i mená a adresy zákazníkov.

Článok VII.

Na kvalitu konsignovaného tovaru poskytuje konsignant záruku 6 mesiacov, počítané odo dňa predaja tovaru z konsignačného skladu, nie však dlhšiu ako 9 mesiacov, počítané odo dňa prevzatia tovaru konsignatárom.

a)            reklamácie vzniknuté dopravou alebo iné zistiteľné nedostatky, ktoré je možné zistiť pri celkovej kontrole, musí konsignatár uplatniť ihneď po ich zistení, najneskôr však do 15 dní od dátumu prevzatia tovaru, a to doporučeným listom alebo faxom.

V prípadoch škôd vzniknutých dopravou je konsignatár povinný zabezpečiť hodnoverné úradné zistenie rozsahu škody za účelom uplatnenia nárokov z dopravného poistenia.

b)            Reklamácie skrytých vád musia byť konsignatárom uplatnené rovnakým spôsobom ihneď po ich zistení, najneskôr však pred uplynutím vyššieuvedenej záručnej doby.

Konsignatár je povinný upovedomiť bez zbytočného odkladu konsignanta o všetkých nedostatkoch, defektoch alebo škodách, ktoré sa na konsignovanom tovare vyskytli.

Článok VIII.

Konsignant je oprávnený vykonať kontrolu konsignačného skladu svojimi zamestnancami alebo inými splnomocnenými osobami. Konsignatár je povinný umožniť týmto osobám voľný prístup  do konsignačného skladu a byť im nápomocný.

Článok IX.

Konsignatár sa zaväzuje, že nebude odoberať tovar pre konsignačný sklad od inej osoby než od konsignanta. Pre prípad porušenia tejto povinnosti je dohodnuté, že konsignatár zaplatí zmluvnú pokutu vo výške … (slovom …), ktorá je splatná do … dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o uplatnení nároku na túto pokutu doporučeným listom alebo faxom.

 

Článok X.

Konsignatár berie na vedomie, že konsignovaný tovar zostáva vo výlučnom vlastníctve konsignanta až do zaplatenia ich plnej ceny konsignantovi.

 

Článok XI.

Konsignatárovi patrí provízia vo výške … % z predajnej ceny konsignovaného tovaru. Provízia je splatná do rúk alebo v prospech účtu konsignatára do … dní po zinkasovaní predajnej ceny na účet konsignanta.

 

Článok XII.

Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

Každá zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať túto zmluvu doporučeným listom alebo faxom, pri dodržaní jednomesačnej výpovednej lehoty, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Zo strany konsignanta môže byť táto zmluva zrušená bez dodržania výpovednej lehoty v prípadoch, ak :

a)            by konsignatár neplnil svoje záväzky prevzaté na základe tejto zmluvy,

b)            konsignatár poruší ustanovenia o výlučnom vlastníctve konsignanta, týkajúce sa konsignovaného tovaru v dobe, keď je ešte uskladnený v konsignačnom sklade,

c)            konsignant nepoistí konsignovaný tovar, alebo nenechá včas poistenie predĺžiť,

d)            dôjde k súdnemu alebo exekučnému opatreniu proti konsignatárovi v prípade jeho platobnej neschopnosti.

Ak by táto zmluva mala byť zrušená z vyššieuvedených dôvodov, náklady spojené so spätným odoslaním tovaru z konsignačného skladu do skladu konsignanta hradí konsignatár.

 

Článok XIV.

Právne vzťahy zmluvných strán, vzniknuté z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa riadia  právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Všetky spory, ktoré by vznikli pri plnení zmluvných povinností budú zmluvné strany riešiť predovšetkým zmierom. V prípade, že by sa spor nevyriešil takýmto spôsobom, bude predložený na prejednanie a rozhodnutie Rozhodcovskému súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave. Zmluvné strany sa zaväzujú, že rozhodcovský nález bez odkladu splnia a vykonajú.

Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť schválené obidvomi zmluvnými stranami.

Táto zmluva  je vyhotovená v  … vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z ktorých každá zmluvná strrana obdrží …vyhotovenia

Ako prejav súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy, potvrdili ju zmluvné strany svojimi podpismi

 

 

V … dňa …

 

 

Konsignatár :                                                      Konsignant :