ZMLUVA O ZDRUŽENÍ

(§ 829 a nasl. Obč. Zák.)

Dňa [        ] uzavreli páni

[        ], Nar. [        ], Bytom [        ], obec [        ],

[        ], Nar. [        ], Bytom [        ], obec [        ]

a [        ], nar. [        ], Bytom [        ], obec [        ]

túto

Zmluvu o združení

I.

Účel združenia

Účelom združenia je výučba cudzích jazykov spoločne a na spoločný účet (ďalej len „spoločná činnosť“); za tým účelom budú účastníci viesť aj spoločné účtovníctvo.

II.

Názov združenia

Účastníci sa dohodli, že pri výkone spoločnej činnosti podľa tejto zmluvy budu používať názov „[        ]“.

III.

Sídlo združenia

Sídlom združenia je [        ], [        ], PSČ: [        ].

IV.

Spôsob výkonu spoločnej činnosti

1. Účastníci sa dohodli, že

a) pán [        ] bude [        ],

b) pán [        ],

c) pán [        ].

2. Ustanovenie odseku 1 nevylučuje, aby v priebehu spoločnej činnosti bol spôsob jej výkonu určený dohodou účastníkov iným spôsobom.

V.

Vložené majetkové hodnoty

Účastníci sa dohodli, že poskytnú pre potrebu spoločnej činnosti nasledovné majetkové hodnoty:

a) páni [        ] a [        ] poskytnú každý jednou polovicou:

1. všetky doterajšie zariadenia [        ] na [        ] v [        ], najmä hnuteľné veci, uvedené v prílohe ć. 1 tejto zmluvy,

2. čiastku [        ] EUR z doterajšieho účtu združenia „[        ]“ prevedením na novozriadený účet združenia uvedený v čl. 5 ods. 2,

3. bezplatné užívanie [        ] v [        ], [        ].

b) pán [        ] poskytol pre potreby združenia bezplatne [        ] v [        ], [        ] a [       ] uvedený v prílohe ć. 2 v cene [        ], – EUR; ďalej sa zaväzuje ako svoj ​​vklad do združenia bezodkladne previesť na spoločný účet združenia [        ], – EUR a do pokladne združenia odovzdať [        ], – EUR.

VI.

Účet združenia

1. Účastníci sa zaväzujú sústreďovať peňažné prostriedky na jedinom účte, prostredníctvom ktorého sa budú realizovať aj všetky platby súvisiace so spoločnou činnosťou (ďalej len „účet združenia“), ak nepôjde o hotovostné platby z pokladne.

2. Účet združenia zriadili účastníci u [        ], [        ], [        ], ć. Účtu: [        ].

3. Každý z účastníkov má právo nakladať s peňažnými prostriedkami na účte združenia, po vzájomnej dohode účastníkov. V súlade s tým bude k účtu zriadené podpisové právo všetkých spoločníkov.

4. Na zriadenie dispozičného (podpisového) práva k účtu združenia ďalším osobám je potrebná dohoda všetkých účastníkov.

5. Účet združenia je možné zrušiť len na základe dohody všetkých účastníkov.

VII.

Výška podielu jednotlivého účastníka

1. Účastníci sa podieľajú na nákladoch a zisku z všetky spoločné podnikateľskej činnosti, prípadne na stratách z nej vzniknutých nasledujúcimi podielmi:

[        ] – 1/3

[        ] – 1/3

[        ] – 1/3

Tieto podiely môžu byť zmenené len písomnou dohodou účastníkov.

2. Podiely spoločníkov na všetkom hnuteľnom a nehnuteľnom majetku získanom spoločnou podnikateľskou činnosťou zodpovedajú podielom spoločníkov uvedených v odseku 1 tohto článku.

3. V prípade, že niektorý z účastníkov sa stane po dobu dlhšiu ako tri mesiace neschopným spoločné činnosti alebo sa z iných dôvodov nebude po túto dobu osobne podieľať na spoločnej činnosti, bude účastný, ak nedôjde medzi účastníkmi k inej dohode, na nákladoch, zisku a prípadnej strate združenia v pomere stanovenom podľa odpracovaných dní.

VIII.

Vyúčtovanie (účtovná závierka)

1. Priebežné vyúčtovanie nákladov, zisku a prípadných strát zo spoločnej činnosti sa vykoná spätne vždy najneskôr k pätnástemu dňu nasledujúceho mesiaca po skončení každého kalendárneho štvrťroka. Účastníci sa dohodnú ihneď po vykonaní tohto vyrovnania, či časť tohto zisku bude medzi účastníkmi rozdelená v pomere účastníckych podielov alebo s ním bude naložené inak.

2. Najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho roka vykonajú účastníci vyúčtovanie (účtovnú závierku) spoločné činnosti za minulý kalendárny rok, a to za účelom zistenia hospodárskeho výsledku združenia. Vyúčtovanie bude podkladom pre ročné vysporiadanie nákladov, zisku alebo straty zo spoločnej činnosti podľa podielov účastníkov v odseku 1 čl. VII uvedených.

3. Zisk zo spoločnej činnosti takto rozdelený medzi účastníkmi bude následne podrobený príslušným daniam, oddelene za každého účastníka, s tým, že každý z účastníkov hradí príslušnú daň z príjmu z vlastných prostriedkov; v pomere uvedenom v odseku 1 článku. VII sa na účely výpočtu týchto daní delia aj náklady vynaložené na podnikateľskú činnosť.

4. Účastníci sa dohodli, že z prostriedkov združenia budú hradené všetky výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov podľa § 24 zák. o daniach z príjmu.

IX.

Vzťahy medzi spoločníkmi

Bežné otázky týkajúce sa spoločnej činnosti je oprávnený vybavovať každý z účastníkov; je však povinný informovať ostatných účastníkov o vykonaných opatreniach. K rozhodnutiam a opatreniam v záležitostiach nie bežných treba dohody všetkých účastníkov; takými záležitosťami sú najmä:

a) nákup a predaj vecí združenia v obstarávacej hodnote vyššej ako [        ], – EUR,

b) prijatie alebo prepustenie zamestnancov, vrátane stanovenia výšky ich mzdy (odmeny),

c) prijatie alebo poskytnutie úveru,

d) akékoľvek nakladanie s finančnými prostriedkami združenia v sume vyššej ako [        ], – EUR,

e) nakladanie s pohľadávkami združenia v sume vyššej ako [        ], – EUR,

f) dohodnutie nájmu alebo podnájmu nebytových priestorov,

g) ďalšie záležitosti, ktoré sa môžu podstatným spôsobom dotknúť záujmov niektorého z účastníkov.

X.

Práva a povinnosti účastníka

1. Účastník má právo byť pravdivo a v dostatočnom predstihu informovaný ostatnými účastníkmi o všetkých skutočnostiach a rokovaniach súvisiacich so spoločnou činnosťou. Je oprávnený požadovať od ostatných účastníkoch vysvetlenie ktorejkoľvek záležitosti, ktorá sa týka spoločnej činnosti.

2. Každý zo spoločníkov má nárok na používanie jedného osobného motorového vozidla, ktoré bolo alebo bude zakúpené z prostriedkov združenia. Tieto vozidlá sa po splatení lízingových splátok stanú ich majetkom.

XI.

Zákaz konkurencie

1. Po dobu trvania tejto zmluvy nesmie účastník vykonávať činnosť, ktorá je podľa článku. Aj predmetom tejto zmluvy, mimo tohto združenia, a to či už vo vlastnom mene alebo ako účastník iného združenia alebo právnickej osoby.

2. Ak poruší účastník zákaz uvedený v odseku 1, prislúcha ostatným účastníkom právo na náhradu škody tým vzniknuté a právo požadovať, aby zákazky účastníkom takto dohodnuté alebo zisk z nich vzniknutý boli bezodkladne prevedú na združenie.

XII.

Vstup nového účastníka

Pristúpenie nového účastníka k združeniu je možné len so súhlasom všetkých doterajších účastníkov, a to dodatkom či zmenou tejto zmluvy za podmienok doterajšími účastníkmi dopredu dohodnutých.

XIII.

Vylúčenie účastníka

Účastník, ktorý závažným spôsobom alebo opätovne poruší niektorú z povinností vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy alebo zo zákona, môže byť zo združenia vylúčený, dohodnú ak sa na tom všetci ostatní účastníci.

XIV.

vystúpenie účastníka

Účastník môže zo združenia vystúpiť na základe

a) písomnej dohody uzatvorenej so všetkými ostatnými účastníkmi,

b) písomné výpovede; výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená poslednému z ostatných účastníkov doporučeným listom.

XV.

Rozpustenie združenia

Združenie sa rozpúšťa

a) dohodou účastníkov urobenú v písomnej forme,

b) písomnou výpoveďou danou predposledným z účastníkov,

c) uplynutím doby, na ktorú bolo založené.

XVI.

Majetkové vysporiadanie

1. Majetkové vysporiadanie účastníkov po vystúpení alebo vylúčení niektorého z účastníkov alebo po rozpustení združenia sa riadi § 829 až 841 Občianskeho zákonníka a čl. VII tejto zmluvy.

2. V prípade ukončenia činnosti združenia bude najneskôr do jedného mesiaca odo dňa ukončenia činnosti vykonané majetkové vysporiadanie. Účastníci majú nárok na vrátenie hodnôt poskytnutých na účel združenia a vysporiadajú sa medzi sebou o všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok získaný výkonom spoločnej činnosti združenia podľa výšky svojich podielov uvedených v čl. VII tejto zmluvy.

XVII.

Doba, na ktorú sa zakladá zoskupenie

Združenie je založené na dobu jedného roka, tj. Do [        ].

Dohodou všetkých spoločníkov môže byť doba trvania združenia predĺžená.

XVIII.

Riešenie neupravených otázok

Otázky touto zmluvou výslovne neriešené sa riadia občianskym zákonníkom.

XIX.

Účinnosť a platnosť zmluvy

Táto zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom, kedy bude podpísaná posledným z účastníkov.

XX.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa vyhotovuje v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každý z účastníkov dostane jedno a zvyšné budú pre potreby združenia uložené u pracovníčka kancelárie.

2. Páni [        ] a [        ] vyhlasujú, že dňom podpisu tejto zmluvy zaniká ich dohodou zmluva o [        ] pod názvom „[        ]“ z [        ] a súčasne vyhlasujú, že ich vzájomné záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy sú vzájomne vyrovnané.

V [        ] dňa [        ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis                                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[        ]                                                                                       [        ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[        ]

 

Združenie nie je právnickou osobou a nezapisuje sa do obchodného registra – § 829 ods. 2 obč. Zák.

Občianske združenia sa považujú za spolky v zmysle nového občianskeho zákonníka, tzn. že sa „nepreregistrovávajú“, nie je dotknutá ich právna kontinuita, je zachovaná ich história a majú rovnaké identifikačné číslo (§ 3045 ods. 1 NOZ).