nasledujúceho po doručení oznámenia o vystúpení druhému spoločníkovi,

b) vylúčením účastníka v prípade, ak nesplnil alebo závažným spôsobom, či opätovne, porušil svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve,

c) dohodou účastníkov,

d) smrťou účastníka.

 

2.            Účastníkovi, ktorého členstvo v združení zaniklo, resp.jeho dedičovi, sa vrátia veci vnesené do združenia, uvedené v Čl.V. ods.2 tejto zmluvy; podiel na majetku, získanom pri výkone spoločnej činnosti, sa jemu, resp. jeho dedičovi vyplatí v peniazoch, podľa stavu ku dňu zániku jeho členstva.

 

3.            Účastník, ktorý vystúpil, alebo ktorý bol vylúčený, nie je zbavený zodpovednosti za záväzky z činnosti združenia, ktoré vznikli do dňa jeho vystúpenia alebo vylúčenia.

 

 

 

 

 

Článok XI.

Zánik združenia

 

1.           Združenie zaniká :

 

a) písomnou dohodou účastníkov o rozpustení združenia,

b) zánikom členstva predposledného účastníka,

c) uplynutím času v prípade, ak je združenie založené na určitý čas.

 

 

2.            V prípade zániku združenia bude najneskôr do jedného mesiaca odo dňa ukončenia  činnosti vykonané majetkové  vysporiadanie. Účastníci majú nárok na vrátenie majetkových hodnôt poskytnutých združeniu a rozdelia si medzi sebou majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti združenia podľa výšky svojich podielov.

 

 

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 

1.            Združenie je založené na čas neurčitý (alternatíva – na čas určitý, do …).

 

2.            Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi účastníkmi.

 

3.            Všetky zmeny a doplnky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané obidvomi účastníkmi.

 

4.            Vzťahy, ktoré táto zmluva bližšie neupravuje sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými  všeobecne záväznými  právnymi  predpismi .

 

5.            Združenie nie je právnickou osobou.

 

6.            Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že majetkové hodnoty, ktoré vložili do združenia, nie sú súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

( Alternatíva : prehlasujú, že majú súhlas druhého manžela na vloženie majetkových  hodnôt, uvedených v Čl.V. ods.2 tejto zmluvy, ktoré tvoria súčasť bezpodielového spoluvlastníctva manželov, do združenia.)

 

7.            Táto zmluva je vyhotovená v  3 vyhotoveniach, pričom každý z účastníkov obdrží jedno vyhotovenie a 1 vyhotovenie bude založené v archíve združenia.

 

8.            Ako prejav súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy potvrdili ju účastníci svojimi podpismi.

 

 

 

V… dňa …

 

 

 

…………………………………….                    ………………………………………

účastník 1                                                           účastník 2