ZMLUVA O ZALOŽENÍ ZDRUŽENIA

(zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov)

[        ], r. č .: [        ], bytom [        ], obec [        ],

[        ], r. č .: [        ], bytom [        ], obec [        ],

[        ], r. č .: [        ], bytom [        ], obec [        ], a

uzavreli dnešného dňa túto

zmluvu o založení združenia

s názvom „[        ]“

I.

Združenie je zakladaná podľa zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Sídlo, cieľ činnosti, orgány, zásady hospodárenia združenia a práva a povinnosti členov združenia sú upravené v stanovách združenia, na ktorých obsah odkazujeme.

Združenie je právnickou osobou.

II.

Účastníci tejto zmluvy tvoria prípravný výbor a sú jeho členmi. Podajú Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky návrh na registráciu združenia a prijmu ďalšie nevyhnutné kroky potrebné k vzniku združenia.

III.

Práva a povinnosti účastníkov združenia sa riadi stanovami združenia a príslušnými právnymi predpismi.

IV.

Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle. Zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V [        ] dňa [        ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podpis

[        ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podpis

[        ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podpis

[        ]

 

Občianske združenia sa považujú za spolky v zmysle nového občianskeho zákonníka, tzn. že sa „nepreregistrovávajú“, nie je dotknutá ich právna kontinuita, je zachovaná ich história a majú rovnaké identifikačné číslo (§ 3045 ods. 1 NOZ).

Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich. Členmi združenia môžu byť aj právnické osoby. Združenie je právnickou osobou. Práva a povinnosti člena združenia upravujú stanovy združenia. Združenie vzniká registráciou v spolkovom registra, ktorý je vedený registračnými súdmi.