ZMLUVA O UZAVRETÍ  BUDÚCEJ  ZMLUVY

(o dielo)

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

 

1.            Budúci objednávateľ :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

 

a

2.            Budúci zhotoviteľ :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

 

Článok I.

Budúci zhotoviteľ sa zaväzuje, že na výzvu budúceho objednávateľa, uskutočnenú písomne najneskôr do … uzavrie s ním zmluvu o dielo pre rok 19… na zhotovenie (napr.:  pracovných odevov z materiálu, ktorý dodá budúci objednávateľ budúcemu zhotoviteľovi v sortimente, akosti a množstve zodpovedajúcom tomuto účelu v termíne do … podľa nasledovného rozpisu :

 

Sortiment :

Akosť:

Množstvo: … ks ročne, po … ks štvrťročne

 

Všetky pracovné odevy budú zhotovené podľa referenčného vzoru, ktorý  budúci objednávateľ odovzdá budúcemu zhotoviteľovi najneskôr do …, a to v týchto veľkostiach : ….

 

Článok II.

1.            V prípade nesplnenia záväzku uzavrieť budúcu zmluvu o dielo sa obidve zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške … Sk. Zmluvná pokuta nemá vplyv na uplatnenie nároku  na náhradu škody.

2.            V ostatnom sa táto zmluva riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.            Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť schválené obidvomi zmluvnými stranami.

4.            Táto zmluva je vyhotovená v … vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží … vyhotovenia.

 

 

V … dňa …

 

 

……………………………….                                                         …………………………….

Budúci objednávateľ                                                       Budúci zhotoviteľ