ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY

                uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

1.            Budúci kupujúci :

                Sídlo :

                Zástupca :

                IČO :

                Bankové spojenie :

                a

2.            Budúci predávajúci :

                Sídlo :

                Zástupca :

                IČO :

                Bankové spojenie :

Článok I.

Predmet zmluvy

                Budúci predávajúci sa zaväzuje budúcemu kupujúcemu, že na jeho písomnú výzvu doručenú v termíne najneskôr do …, uzavrie s ním do … dní od obdržania tejto výzvy celoročnú kúpnu  zmluvu na obdobie … s týmto predmetom, množstvom a sortimentom plnenia a s týmito dielčimi termínmi plnenia v rámci dohodnutého obdobia :

(napr. 900 ks CD-2 regenerátorov motora , 443 ml, množstvo a doba dielčich plnení – vždy 200 ks v každom štvrťroku roku …)

Článok II.

Ostatné dojednania

1.            V prípade nesplnenia záväzku uzavrieť v dohodnutej lehote kúpnu  zmluvu, sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške 5 % z ceny budúceho plnenia, ktorú zaplatí zmluvná strana, ktorá odmietne budúcu kúpnu zmluvu v dohodnutej lehote uzavrieť. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody, ktorá vznikne nesplnením záväzku uzavrieť budúcu kúpnu zmluvu.

2.            Táto zmluva je vyhotovená v … vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží … vyhotovenia.

3.            Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť schválené obidvoma zmluvnými stranami.

                V … dňa …

……………………………                                                             …………………………….

Budúci kupujúci                                                                Budúci predávajúci