ZMLUVA O ULOŽENÍ VECI

 

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

 

1.            Uložiteľ:

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

 

a

2.            Opatrovateľ :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

 

Článok I.

Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy je bezplatné opatrovanie nasledovných vecí uložiteľa, ktoré má opatrovateľ u seba v súvislosti s realizáciou zmluvy ( napr. zmluvy o dielo č. …, zo dňa …), uzavretou medzi ním a uložiteľom : ( uviesť presnú špecifikáciu vecí čo do druhu a počtu ).

Tieto veci sú uložené v sklade objednávateľa v … ( špecifikovať miesto uloženia vecí ).

Článok II.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1.            Opatrovateľ je povinný :

a) uložené veci starostlivo opatrovať a dbať s prihliadnutím na ich povahu a svoje možnosti, aby na nich nevznikla škoda,

b) vykonať nasledovné osobitné opatrenia, ktoré uloženie vecí vyžaduje : …    c) dať uložené veci poistiť proti škodám ( alternatíva – túto povinnosť bude mať uložiteľ )

d) vyžiadať si v prípade mimoriadnych nákladov, spojených s uložením vecí a nepredvídateľných v čase uzatvárania tejto zmluvy, od uložiteľa súhlas ešte pred ich vynaložením. Ak uložiteľ neoznámi opatrovateľovi bez zbytočného odkladu svoj nesúhlas, prepokladá sa, že s vynaložením nákladov súhlasí.

2.            Opatrovateľ nesmie bez súhlasu uložiteľa užívať uložené veci alebo umožniť ich užívanie tretej osobe.

3.            Ak opatrovateľ bez súhlasu uložiteľa zverí opatrovanie vecí tretej osobe, zodpovedá, akoby veci opatroval sám.

4.            Uložiteľ je povinný :

a) nahradiť opatrovateľovi škodu, spôsobenú mu uloženými vecami, pokiaľ ju nemohol opatrovateľ odvrátiť vynaložením starostlivosti podľa ods.1 tohto článku,

b) uhradiť náklady, ktoré opatrovateľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil pri plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy.

 

Článok III.

Doba uloženia

1.            Zmluvné strany sa dohodli, že veci uvedené v Čl.I tejto zmluvy budú uložené u opatrovateľa po dobu … ( napr. po dobu plnenia vyššiuvedenej zmluvy o dielo ). Opatrovateľ je však povinný vydať veci kedykoľvek, bez zbytočného odkladu po tom, čo ho o to uložiteľ požiadal.

2.            Opatrovateľ je oprávnený domáhať sa od uložiteľa, aby prevzal uložené veci bez zbytočného odkladu ešte pred uplynutím dohodnutej doby uloženia, ak by ďalšie plnenie povinností spôsobilo opatrovateľovi neprimerané ťažkosti, ktoré nemohol v čase uzatvárania tejto zmluvy predvídať.

3.            Ak uložiteľ neprevezme veci včas, môže mu opatrovateľ na to určiť primeranú lehotu. Po jej márnom uplynutí môže opatrovateľ od tejto zmluvy odstúpiť, a ak na to uložiteľa upozorní pri určení dodatočnej lehoty, je oprávnený veci na účet uložiteľa uskladniť u tretej osoby.

 

Článok IV.

Osobitné ustanovenia

1.            Opatrovateľ, alebo ním písomne poverená osoba umožní uložiteľovi, alebo ním písomne poverenej osobe vstup do priestorov, v ktorých sú veci uložené, za účelom priebežnej kontroly alebo prevzatia uložených vecí pre potreby ( napr.plnenia vyššieuvedenej zmluvy o dielo).

2.            Osoby, uvedené v predchádzajúcom odseku, sú povinné pri každom dielčom vydaní uložených vecí spísať zápisnicu, v ktorej budú presne označené množstvá a druh vydaných vecí.

 

Článok V.

Záverečné ustanovenia

1.            Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.

2.            Vzťahy zmluvných strán, vyplývajúcve z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.            Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

4.            Ako prejav súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy, potvrdili ju zmluvné strany svojimi  podpismi.

5.            Táto zmluva je vyhotovená v … vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží … vyhotovení.

 

 

 

V … dňa …

 

 

……………………………….                                                         …………………………….

Opatrovateľ                                                                        Uložiteľ