ZMLUVA O TICHOM SPOLOČENSTVE

 

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

 

1.            Spoločnosť :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

 

a

2.            Tichý spoločník :

Sídlo / Bydlisko :

Zástupca :

IČO / Rodné číslo :

Bankové spojenie :

 

Článok I.

Preambula

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri … v odd. …, vložka č. … .

 

Článok II.

Vklad tichého spoločníka

1.            Predmetom vkladu tichého spoločníka je :

… ( pozn.: predmetom vkladu môže byť určitá peňažná čiastka, určitá vec, právo alebo iná majetková hodnota využiteľná pri podnikaní . V prípade, že predmetom vkladu je nehnuteľnosť, resp.právo, je spoločnosť oprávnená užívať ju, resp. vykonávať ho, počas trvania tejto zmluvy; v ostatných prípadoch sa spoločnosť stáva vlastníkom predmetu vkladu).

2.            Tichý spoločník je povinný predmet vkladu odovzdať spoločnosti, alebo umožniť jej jeho využívanie v termíne najneskôr do : … .

 

Článok III.

Podiel na zisku a strate

1/            Tichému spoločníkovi patrí časť zisku spoločnosti vo výške …% (slovom …% ), vyplývajúca  jeho podielu na výsledku jej podnikania.

2/            Tichému spoločníkovi vzniká nárok na vyplatenie podielu zo zisku do 30 dní od schválenia ročnej účtovnej uzávierky valným zhromaždením spoločnosti.

3/            Tichý spoločník sa podieľa časťou vo výške …% ( slovom …%) na strate z podnikateľskej činnosti spoločnosti, maximálne však do výšky hodnoty jeho vkladu.

4/            O podiel na strate sa kráti vklad tichého spoločníka. O podiel na zisku v ďalších rokoch sa znížený vklad zvyšuje a nárok na podiel na zisku vzniká tichému spoločníkovi až po dosiahnutí pôvodnej výšky vkladu.

 

Článok IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1/            Spoločnosť sa zaväzuje :

a/ Vyplatiť tichému spoločníkovi jeho podiel na zisku vo výške a v termíne dohodnutých  v Čl.III. ods.1,2 tejto zmluvy,

b/ možniť tichému spoločníkovi nahliadať do obchodných dokladov a účtovných záznamov, robiť si z nich výpisy, ako aj na jeho požiadanie informovať ho o stave jej podnikania.

2/            Tichý spoločník :

a/ a zaväzuje vložiť predmet vkladu v hodnote a v termíne dohodnutých v Čl.II. tejto zmluvy,

b/ je oprávnený nahliadať do obchodných dokladov a účtovných záznamov spoločnosti a požadovať rovnopis ročnej účtovnej uzávierky,

c/ nie je oprávnený požadovať vrátenie svojho vkladu pred zánikom tejto zmluvy.

3/            Práva a povinnosti voči tretím osobám z podnikania vznikajú len spoločnosti; tichý spoločník však ručí za záväzky spoločnosti ak prehlási osobe, s ktorou spoločnosť rokuje o uzavretí zmluvy, že on a spoločnosť podnikajú spoločne.

Článok V.

Zánik spoločenstva

Tiché spoločenstvo zaniká :

a/ výpoveďou tichého spoločníka, ktorá musí byť písomná a doručená druhej strane najneskôr ( napr.: šesť mesiacov pred koncom kalendárneho roka),

b/ ak dosiahne podiel tichého spoločníka na strate výšku jeho vkladu,

c/ ukončením podnikania, na ktoré sa táto zmluva vzťahuje,

d/ prehlásením konkurzu na majetok spoločnosti, alebo zamietnutím návrhu na prehlásenie tohto konkurzu pre nedostatok majetku,

e/ písomnou dohodou zmluvných strán,

f/ zánikom, resp.smrťou jednej zo zmluvných strán.

 

 Článok VI.

Majetkové vyrovnanie

Spoločnosť je povinná do 30 dní po zániku tejto zmluvy vrátiť tichému spoločníkovi jeho vklad zvýšený alebo znížený o jeho podiel na výsledku podnikania.

 

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

1/            Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

2/            Vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

3/            Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť v písomnej forme a musia byť schválené obidvomi zmluvnými stranami.

4/            Táto zmluva bola vyhotovená v … vyhotoveniach, pričom každé má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží … vyhotovenia.

 

V … dňa …

Spoločnosť :                                                                       Tichý spoločník :