ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ PREDAJA HNUTEĽNEJ VECI

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

 

1.            Záujemca :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

 

a

2.            Sprostredkovateľ:

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

 

Článok I.

Predmet zmluvy

1.            Touto zmluvou sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť kúpnu zmluvu  na predaj…(napr.osobného motorového vozidla, ktorého vlastníkom je záujemca – je potrebné uviesť presnú špecifikáciu predávanej veci. )

2.            Kúpna zmluva musí byť uzavretá v termíne do: … za kúpnu cenu minimálne …Sk ( slovom …) . V prípade, ak nebude v tomto termíne kúpna zmluva uzavretá, táto zmluva zaniká, ibaže by sa zmluvné strany písomne dohodli na niečom inom.

 

Článok II.

Provízia a platobné podmienky

1.            Záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi za sprostredkovanie  províziu vo výške … %  z realizovanej kúpnej ceny.

2.            Záujemca zaplatí sprostredkovateľovi zálohu vo výške … Sk, do … dní

odo dňa podpísania tejto zmluvy .

3.            V  prípade, že skutočne vynaložené náklady sprostredkovateľa prevýšia poskytnutú  zálohu, sprostredkovateľ predloží vyúčtovanie doterajších i očakávaných nákladov a záujemca zaplatí ďaľšiu zálohu vo výške, zodpovedajúcej očakávaným nákladom.

4.            Záujemca zaplatí sprostredkovateľovi províziu do … dní od zaplatenia kúpnej ceny  po odpočítaní poskytnutých záloh, na účet sprostredkovateľa.

5.            V prípade ukončenia zmluvy je sprostredkovateľ povinný vyúčtovať nutné a účelne vynaložené náklady a nespotrebovanú časť poskytnutých záloh vrátiť záujemcovi do … dní od zániku zmluvy.

 

Článok III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1.            Záujemca sa zaväzuje poskytovať sprostredkovateľovi podľa jeho požiadaviek potrebné podklady v rozsahu a lehotách, vyžadovanými sprostredkovateľom . Záujemca zodpovedá za úplnosť a správnosť týchto podkladov.

2.            Záujemca je povinný upozorniť sprostredkovateľa na všetky vady predávanej veci.

3.            Sprostredkovateľ sa zaväzuje vykonávať sprostredkovanie riadne a zároveň   priebežne informovať záujemcu o stave sprostredkovanej záležitosti.

 

 

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1.            Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných  právnych predpisov.

2.            Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť vykonané v písomnej forme a schválené obidvomi zmluvnými stranami.

3.            Ako prejav súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy potvrdili ju zmluvné strany svojimi podpismi.

4.            Táto zmluva je vyhotovená v …vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana  dostane … vyhotovenia .

 

 

V…dňa

 

Záujemca :                                                         Sprostredkovateľ :