ZMLUVA O PRENÁJME DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU

 

uzavretá medzi zmluvnými stranami :

 

 

1.            Prenajímateľ:

Sídlo:

Zástupca:

IČO:

Bankové  spojenie:

 

a

 

2.            Nájomca:

Sídlo:

Zástupca:

IČO:

Bankové spojenie:

 

 

Článok I.

Predmet zmluvy

 

1.            Predmetom tejto zmluvy je prenájom nasledovného dopravného prostriedku :

 

( napr. osobného automobilu značky …, typ…, model … rok výroby …, ŠPZ ….,farba č..motora…., č.podvozku …,), za podmienok uvedených v tejto zmluve.

 

2.            Prenajímateľ odovzdáva nájomcovi dopravný prostriedok uvedený  v predchádzajúcom odseku  spolu s týmito dokladmi :…

 

Článok II.

Nájomné a platobné podmienky

 

 

1.            Nájomca bude platiť prenajímateľovi za každý začatý mesiac prenájmu nájomné vo výške …Sk (slovom …) a pevnú sadzbu …Sk, násobenú počtom skutočne odjazdených km.Tieto sumy sú splatné vždy do … dňa v mesiaci.

 

2.            V  prípade omeškania so zaplatením nájomného, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi poplatok z omeškania vo výške 0,05 %  z mesačného nájomného za každý deň omeškania.

 

3.            Nájomca nie je povinný platiľ nájomné za dobu, po ktorú nemohol dopravný prostriedok používať pre jeho nespôsobilosť alebo potrebu opráv. To neplatí, ak nespôsobilosť stroja spôsobil nájomca alebo osoby ním poverené.

 

4.            Nájomca sa zaväzuje zaplatiť zálohu vo výške …Sk do 🙁 napr.10 dní od podpísania tejto zmluvy.)

 

 

Článok III.

Podmienky prenájmu

 

1.            Prenajímateľ sa zaväzuje:

– zabezpečiť poistenie dopravného prostriedku na vlastné náklady,

– odstráňovať bez zbytočného odkladu prípadné závady na dopravnom    prostriedku veci po celý čas prenájmu.

 

2.            Nájomca sa zaväzuje:

– vykonávať na svoje náklady bežnú údržbu dopravného prostriedku,

– nedávať prenajatý dopravný prostriedok do podnájmu bez  predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa,

– nerobiť žiadne úpravy dopravného prostriedku,

– oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potreby opráv alebo poistnej udalosti,  týkajúcej sa dopravného prostriedku,

– umožniť nájomcovi k …dňu v mesiaci kontrolu stavu tachometra.

 

 

Článok IV.

Doba prenájmu

 

 

1.            Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, s … mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej strane (alternatíva – na dobu určitú, v trvaní… mesiacov, počínajúc dňom jej podpísania  obidvomi zmluvnými stranami)

 

2.            Zmluva môže byť zrušená aj písomnou dohodou zmluvných strán.

 

3.            Prenajímateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak je nájomca v omeškaní s platením nájomného po čas dlhší ako … mesiace.

 

 

Článok V.

Záverečné ustanovenia

 

1.            Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané len po vzájomnej dohode zmluvných strán, vo forme písomných dodatkov.

 

2.            Táto zmluva je vyhotovená v … vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží …vyhotovenia.

 

3.            Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

 

4.            Na znak súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy, potvrdili ju zmluvné strany svojimi podpismi.

 

 

 

V…. dňa….

 

 

Prenajímateľ:                                                                     Nájomca: