ZMLUVA O PRENÁJME BYTU

( na dobu neurčitú )

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

 

Prenajímateľ :

Sídlo / Bydlisko :

Zástupca :

IČO / Rodné číslo :

Bankové spojenie :

 

a

Nájomca :

Bydlisko :

Rodné číslo :                                                                                      Číslo OP :

Článok I.

1.            Prenajímateľ je vlastníkom obytného domu, ktorý sa nachádza v … na ul…. č…  a je zapísaný na LV… ako parc.č…

2.            Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania byt č… na …poschodí

s  príslušenstvom  … v celkovej  výmere …m2  obytnej plochy (ďalej len byt).

3.            K bytu patrí  toto príslušenstvo : (napr. kúpelňa,  záchod, komora, predsieň, hala, pivnica)

4.           Byt s príslušenstvom zodpovedá z hľadiska opotrebenia jeho veku a je spôsobilý  na riadne užívanie.

 

Článok II.

1.            Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.            Nájomný pomer začína dňom : … ( napr. podpísania tejto zmluvy )

Článok III.

Práva a povinnosti nájomcu

1.            Nájomca sa zaväzuje, že bude byt a spoločné priestory v dome užívať riadnym a obvyklým spôsobom.

2.            Nájomca nie je oprávnený vykonávaťv byte stavebné úpravy, ani iné podstatné  zmeny, bez  predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.

3.            Nájomca hradí náklady spojené s drobnými opravami v byte súvisiace s užívaním ako aj náklady, spojené s bežnou údržbou.

4.            Nájomca je oprávnený užívať v dome spoločné priestory.

5.            Ak nesplní prenajímateľ svoju povinnosť odstrániť závady  brániace riadnemu užívaniu bytu, alebo ktorými je výkon nájomcovho  práva ohrozený, má  nájomca právo, po predchádzajúcom upozornení  prenajímateľa, závady  odstrániť a požadovať od prenajímateľa  náhradu účelne vynaložených  nákladov.

Právo na náhradu nákladov musí nájomca uplatniťu prenajímateľa bez  zbytočného odkladu.Právo zanikne, ak nebolo uplatnené do šiestich mesiacov  od odstránenia závad.

6.            Nájomca je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu prenajímateľovi potrebu takých opráv v byte, ktoré má odstrániť prenajímateľ a umožniť ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu,  ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla. Ak sa nepostará nájomca o včasné vykonania drobných opráv a bežnú údržbu bytu, má prenajímateľ právo urobiť  tak po predchádzajúcom upozornení nájomcu na svoje náklady sám a požadovať od neho náhradu.

7             Nájomca je  povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré spôsobil v byte sám, alebo ich spôsobili osoby, ktoré s ním bývajú. Ak sa tak nestane, má prenajímateľ právo, po predchádzajúcom upozornení nájomcu, závady  a poškodenia na svoje náklady odstrániť a požadovať od nájomcu náhradu.

 

Článok IV.

Práva a povinnosti prenajímateľa

1.            Prenajímateľ je povinný udržiavať byt a jeho príslušenstvo v takom stave, aby boli spôsobilé na riadne užívanie.

2.            Prenajímateľ je povinný zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu.

3.            Prenajímateľ je oprávnený vykonávať stavebné úpravy bytu a iné podstatné zmeny v byte iba so súhlasom nájomcu.

 

Článok V.

 Nájomné a úhrada za plnenia poskytované s užívaním bytu

1.            Výška ročného nájomného je… Sk (slovom …). Výška mesačnej splátky je… Sk (slovom …).

2.            V nájomnom nie je zahrnutá úhrada za služby spojené s užívaním bytu. Výška úhrady za služby je…Sk (slovom …) za rok.  Mesačná záloha je …Sk (slovom …).

3.            Nájomné a zálohy za služby sa platia mesačne a to najneskôr do konca mesiaca, za ktorý sa platí nájomné, na účet prenajímateľa.

 

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

1.            Nájom bytu zanikne:

– písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom

– písomnou  výpoveďou prenajímateľa v trojmesačnej výpovednej dobe, s privolením súdu, z dôvodov uvedených v ust.§ 711 Občianskeho Zákonníka.

2.            V prípade skončenia prenájmu je nájomca povinný uviesť byt do pôvodného stavu.

3.            Vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zmluvou bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka .

4.            Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná  strana obdrží jedno vyhotovenie.

5.            Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

 

 

V….dňa….

 

 

Prenajímateľ :                                                                    Nájomca :