ZMLUVA O PREDAJI MOTOROVÉHO VOZIDLA

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

 

1.            Predávajúci :

Sídlo / Bydlisko :

Zástupca :

IČO / RČ :                                                                           Číslo OP :

Bankové spojenie :

a

2.            Kupujúci :

Sídlo /Bydlisko :

Zástupca :

IČO /RČ :                                                                            Číslo OP :

Bankové spojenie :

 

Článok I.

1.            Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla :

značka :

typ :

rok  výroby :

č.podvozku :

č.motora :

farba :

ŠPZ :                                                                                    (ďalej len „vozidlo“)

2.           Predávajúci predáva a kupujúci kupuje vozidlo, uvedené v predchádzajúcom odseku tohto článku. Vlastníctvo k vozidlu prechádza na kupujúceho dňom … ( napr. dňom       podpisania tejto zmluvy ). K tomuto dňu je predávajúci povinný kupujúcemu vozidlo odovzdať.

3.            Predávajúci je povinný zároveň s vozidlom odovzdať kupujúcemu aj doklady o technickej spôsobilosti vozidla (malý a veľký TP).

 

Článok II.

1.            Kupujúci sa zaväzuje ku dňu … ( napr. podpisu tejto zmluvy ) prevziať vozidlo a zaplatiť zaňho predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu … Sk, slovom ….

……………………………………………………………………………………..

2.            Kúpna cena bude uhradená prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho, pričom za deň zaplatenia sa považuje deň, kedy bude kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

( alebo napr. v hotovosti, do rúk predávajúceho ).

 

Článok III.

1.            Registráciu zmeny vlastníka vozidla na dopravnom inšpektoráte je povinný vykonať kupujúci, ktorý taktiež platí správne poplatky s tým spojené. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu potrebnú súčinnosť.

2.            Predávajúci upozornil kupujúceho pri uzavieraní tejto kúpnej zmluvy na tieto vady vozidla :

( napr.:   – opotrebované ozubenie štartéra,

– skorodovaná karoséria, podlaha, rámy dverí, nosné rámy

– poškodené dvere a posun okien

– zatekanie do vozu )

3.            Túto zmluvu je možné meniť iba vzájomne odsúhlasenými písomnými dodatkami.

4.            Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré táto zmluva bližšie neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.            Táto zmluva je vyhotovená v … vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží … vyhotovenia a nadobúda účinnost dňom je podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

 

 

 

V … dňa …

 

 

……………………………                                                             …………………………….

Predávajúci                                                                        Kupujúci