Zmluva o pôžičke

Meno a priezvisko: [●], bytom: [●], rodné číslo: [●], Bankové spojenie: [●], č. účtu: [●]  (ďalej len “dlžník“) a [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●], v odd.: [●], vložka č.: [●], osoby oprávnené konať menom spoločnosti: [●] (ďalej len “veriteľ“) uzatvárajú podľa § 657 a nasl. ObčZ túto

 zmluvu o pôžičke

Článok 1 – pôžička

Dnešného dňa, tj 1. 10. 2009, požičal veriteľ čiastku 500 000 euro (slovom pätstotisíc euro) dlžníkovi a dlžník túto sumu prevzal.

Článok 2 – splatnosť pôžičky

[optinlocker]Podpisom tejto zmluvy dlžník potvrdzuje prevzatie čiastky uvedenej v článku 1 tejto zmluvy a zaväzuje sa vrátiť túto sumu vrátane úrokov uvedenej v článku   3 tejto zmluvy, dňa 1. 6. 2005. Dlžník je oprávnený vrátiť poskytnuté peňažné prostriedky aj pred dobou uvedenou v tomto článku. Úroky je povinný zaplatiť len za dobu do vrátenia peňažných prostriedkov.

Článok 3 – úrok z pôžičky

Zmluvné strany sa dohodli, že úrok je 1,25% mesačne zo sumy uvedenej v článku 1 tejto zmluvy. Dlžník je povinný vrátiť predmetnú čiastku vrátane úrokov v mieste bydliska veriteľa.

Článok 4 – zabezpečenie pôžičky

Zmluvné strany sa dohodli, že na zabezpečenie pohľadávky z tejto zmluvy bude záložnou zmluvou zriadené záložné právo k nehnuteľnostiam vo vlastníctve dlžníka zapísaných na liste vlastníctva č 123 pre kat územia Ružinov, obec Ružinov, okres Bratislava II, na Katastrálnom úrade Bratislava-mesto, a to na pozemku parc. č   1234/1 (ostatné plocha), pozemku parc. č 5678/1 (zastavaná plocha a nádvorie) a pozemku parc. č 9012/123 (ostatná plocha). Zabezpečovanú pohľadávkou sú peňažné prostriedky poskytnuté touto zmluvou. Spolu s touto hlavnou pohľadávkou je zaisťované i jej príslušenstvo, tj úroky, vrátane úrokov z omeškania a náklady spojené s jej uplatnením.

Článok 5 – nároky pri nezaplatení pôžičky

 

Ak sa stane pohľadávka zabezpečená zastavovanými nehnuteľnosťami splatnú a nebude dlžníkom zaplatená ani v dodatočnej lehote 14 dní odo dňa splatnosti, veriteľ je oprávnený uspokojiť všetky svoje splatné pohľadávky v súlade s platnými právnymi predpismi a so záložnou zmluvou.

Článok 6

Zmluvné strany vyhlasujú, že je im známy celý obsah zmluvy a ž e túto uzavreli na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz tejto skutočnosti pripájajú svoje podpisy.

Článok 7

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu poslednej zmluvnou stranou.

Článok 8

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom.

Článok 9

Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve môžu byť nepripúšťajú iba písomnou formou.

V …………., dňa 1. 10. 2009

 

……………………..

Dlžník

 

……………………

Veriteľ

[/optinlocker]