ZMLUVA O PÔŽIČKE

( so zálohom nehnuteľnosti )

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

 

1.            Veriteľ:

Sídlo / Bydlisko :

Zástupca :

IČO / Rodné číslo :

Bankové spojenie :

 

a

2.          Dlžník:

Sídlo / Bydlisko :

Zástupca :

IČO /Rodné číslo :

Bankové spojenie :

 

Článok  I.

1.            Touto zmluvou prenecháva veriteľ dlžníkovi sumu …Sk (slovom …)

2.            Dlžník sa zaväzuje túto sumu vrátiť veriteľovi najneskôr do … (v prípade, že veriteľom je fyzická osoba a peniaze, ktoré požičiava patria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov je potrebný súhlas manžela)

3.            Veriteľ odovzdá dlžníkovi sumu označenú v ods.1 tohto článku do … dní od podpisu tejto zmluvy.

Článok II.

1.            Dlžník je povinný vrátiť dlžnú sumu veriteľovi s … % úrokom.

2.            V prípade, že sa dlžník dostane do omeškania, je povinný zaplatiť veriteľovi úrok  z  omeškania vo výške …% za každý deň omeškania.

 

Článok III.

1.           Dlžník prehlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy zriadil v prospech veriteľa na zabepečenie pohľadávky a jej príslušenstva záložné právo – založením nasledovnej nehnuteľnosti : ( je treba špecifikovať nehnuteľnosť – č.LV, parc.č., kat.úz., výmera)

2.            Dlžník sa zaväzuje, že najneskôr v lehote, označenej v Čl. I. ods.3 predloží veriteľovi rozhodnutie príslušného katastrálneho úradu o povolení vkladu záložneého práva k označenej nehnuteľnosti.

 

Článok IV.

1.            Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.            Táto zmluva je vyhotovená v …. vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží … vyhotovenie.

 

V … dňa …

 

Veriteľ:                                                                 Dlžník: