ZMLUVA O POSTÚPENÍ POHĽADÁVOK

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

 

1.            Postupiteľ :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

 

a

2.            Nadobúdateľ :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

 

Článok I.

1.            Postupiteľ na základe tejto zmluvy postupuje nadobúdateľovi nasledovné pohľadávky voči  dlžníkovi :…, so sídlom v …, IČO … .

(príklad)

Nezaplatené faktúry za postupiteľom realizované dodávky stavebných prác a materiálu :

faktúra č.              zo dňa                   splatná dňa                          Sk

2.            Nadobúdateľ sa zaväzuje za postúpenie uvedených pohľadávok zaplatiť postupiteľovi čiastku  … Sk (slovom …), splatnú v termíne do … .

 

Článok II.

1.           Táto zmluva je vzhotovená v … vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží  …. vyhotovenia.

2.            Túto zmluvu je možné meniť iba obidvomi zmluvnými stranami odsúhlasenými písomnými dodatkami.

3.            Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

 

V…dňa …

 

 

Postupiteľ :                                                                         Nadobúdateľ :