eVZOR
http://www.evzor.sk/zmena-priezviska-po-rozvode/
Export date: Fri Aug 7 23:55:13 2020 / +0000 GMT

ZMENA PRIEZVISKA PO ROZVODE


ZMENA PRIEZVISKA PO ROZVODE


(§ 29 zák. O rod.)


 

Adresa Mestského úradu [   ]


Oznámenie o zmene priezviska


Dňa [   ] som uzavrela sobáš s [   ], narodený [   ] (rodné číslo [   ]) pred bývalým Mestským národným výborom v [   ] a prijala som jeho priezvisko.

Naše manželstvo bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu v [   ] z [   ] č.j. [   ], Ktorý nadobudol právoplatnosť dňa [   ].

Oznamujem, že opäť prijímam priezvisko [   ],, ktoré som mala pred uzavretím manželstva s [   ].

V [   ], dňa [   ]

Podpis .....................


 

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela, môže do 1 mesiaca po právoplatnosti rozsudku o rozvode oznámiť príslušnému matričnému úradu, že opäť prijíma priezvisko, ktoré mal pred uzavretím manželstva. Oznámenie sa podáva matričnému úradu (obecnému, príp. Obvodnému úradu poverenému viesť matriky), v ktorého obvode bolo manželstvo zapísané do knihy manželstiev. V knihe manželstiev sa poznamená oznámenie o opätovnom prijatí skoršieho priezviska a oznamovateľovi je o tom vydané potvrdenie.


Ak užíval  jeden z manželov spoločné priezvisko a za ním svoje priezvisko predchádzajúce, môže oznámiť matričnému úradu, že upúšťa od používania spoločného priezviska vedľa svojho priezviska skoršieho.

Post modified date: 2014-10-15 09:24:10
Post modified date GMT: 2014-10-15 07:24:10