This page was exported from eVZOR [ http://www.evzor.sk ]
Export date: Sat Aug 8 0:36:58 2020 / +0000 GMT

ZMENA PRIEZVISKA PO ROZVODEZMENA PRIEZVISKA PO ROZVODE

(§ 29 zák. O rod.)

 

Adresa Mestského úradu [   ]

Oznámenie o zmene priezviska

Dňa [   ] som uzavrela sobáš s [   ], narodený [   ] (rodné číslo [   ]) pred bývalým Mestským národným výborom v [   ] a prijala som jeho priezvisko.

Naše manželstvo bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu v [   ] z [   ] č.j. [   ], Ktorý nadobudol právoplatnosť dňa [   ].

Oznamujem, že opäť prijímam priezvisko [   ],, ktoré som mala pred uzavretím manželstva s [   ].

V [   ], dňa [   ]

Podpis .....................

 

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela, môže do 1 mesiaca po právoplatnosti rozsudku o rozvode oznámiť príslušnému matričnému úradu, že opäť prijíma priezvisko, ktoré mal pred uzavretím manželstva. Oznámenie sa podáva matričnému úradu (obecnému, príp. Obvodnému úradu poverenému viesť matriky), v ktorého obvode bolo manželstvo zapísané do knihy manželstiev. V knihe manželstiev sa poznamená oznámenie o opätovnom prijatí skoršieho priezviska a oznamovateľovi je o tom vydané potvrdenie.

Ak užíval  jeden z manželov spoločné priezvisko a za ním svoje priezvisko predchádzajúce, môže oznámiť matričnému úradu, že upúšťa od používania spoločného priezviska vedľa svojho priezviska skoršieho.

 

 


Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com