ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRACOVNÉHO VOĽNA S NÁHRADOU MZDY

(§ 128 Zákonník práce)

 

Meno a adresa firmy [ ]

VEC: Žiadosť o poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy
Vaša spoločnosť [ ] so mnou rozviazala pracovný pomer z dôvodov organizačných zmien podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. a) ZP. lebo mna nemôžete po skončení pracovného pomeru už zamestnávať, som nútený si vyhľadať nové zamestnanie.

Z týchto dôvodov žiadam o poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy v rozsahu jedného pol dňa v týždni po dobu zodpovedajúcu výpovednej trojmesačnej dobe.

V [ ], dňa [ ] Podpis ……………

 

Pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden poldeň v týždni počas zodpovedajúcej výpovednej dobe. V rovnakom rozsahu sa poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy pri skončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 písm. a) až d) ZP. Pracovné voľno možno so súhlasom zamestnávateľa zlučovať.