ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRACOVNÉHO VOĽNA BEZ NÁHRADY MZDY

(§ 128 Zákonník práce)

 

Meno a adresa firmy [ ]

vec:

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRACOVNÉHO VOĽNA BEZ NÁHRADY MZDY

Môj manžel [] utrpel vážny úraz a teraz sa nachádza na kúpeľnej liečbe, ktorú mu odporučil lekár v rámci rehabilitácie v dĺžke jedného mesiaca. Jeho ošetrujúci lekár mne odporučil, aby som s ním bola po dobu liečenia osobne prítomná, pretože bude vyžadovať moju pomoc.

Z týchto vážnych rodinných dôvodov žiadam o poskytnutie pracovného voľna bez náhrady mzdy v termíne od [ ] do [ ] (§ 21 ods. 2 PN).

V [ ], dňa [ ]

Podpis ……………

 

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z dôvodov uvedených v prílohe PN, prislúcha mu pracovné voľno v rozsahu tam stanovenom.

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi z týchto dôvodov v odôvodnených prípadoch ďalšie pracovné voľno, prípadne mu môže poskytnúť pracovné voľno aj z iných vážnych dôvodov, najmä na zariadenie dôležitých osobných, rodinných alebo majetkových vecí, ktoré nemožno vybaviť mimo pracovného času. V týchto prípadoch sa neposkytuje náhrada mzdy.

Zamestnanec sa môže so zamestnávateľom dohodnúť, že takto zameškaný čas nadpracuje.