ŽIADOSŤ HMOTNE ZODPOVEDNÉHO ZAMESTNANCA O VYKONANIE INVENTÚRY

(§ 31 nar. Vl. Č. 108/1994 Zb.)

Meno a adresa firmy [ ]

 

 

Vec:
Žiadosť o vykonanie inventarizácie

Od dátumu [ ] nastupujem na pracovisko, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou. Z týchto dôvodov žiadam o vykonanie inventarizácie na predajni sklárskych výrobkov v [ ].

V [ ], dňa [ ]

Podpis ………… ..

 

 

Pri zaradení zamestnanca na pracovisko, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou musí sa na jeho žiadosť vykonať inventarizácia.

Ak zamestnanec, ktorý sa zaraďuje na pracovisko, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá, ak od dohody o hmotnej zodpovednosti neodstúpil, za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou.