This page was exported from eVZOR [ http://www.evzor.sk ]
Export date: Tue Aug 11 1:27:50 2020 / +0000 GMT

Záložná zmluva zastavená pohľadávkouZáložná zmluva zastavená pohľadávkou

(§ 159 Občiansky zákonník)

Dňa [] uzavreli Záložnú zmluvu:

], r .: ], č. OP .: ], trvalé bydlisko ] a ], r.č .: [   ], Č. OP .: ], trvalé bydlisko ]

a)

] pohľadávku podľa kúpnej zmluvy zo dňa ] voči ].

Pohľadávka vo výške ] (slovom ] eur) je splatná do ].

b)

[   ] podľa zmluvy o pôžičke pohľadávku z [   ] na vrátenie požičanej sumy vo výške ] (slovom ] ) voči ], trvalým bytom ].

Pohľadávka je splatná do [ ].

c)

Aby bola zabezpečená pohľadávka spomenutá vyššie, zastavuje sa touto zmluvou pohľadávka uvedená pod bodom b) tejto zmluvy.

d)

Všetci účastníci si túto zmluvu poriadne prečítali as obsahom súhlasia. Vlastnoručnými podpismi toto vyjadrenie potvrdzujú.

V ], [   ]

Podpisy účastníkov zmluvy:

]

]

Zmluva je právny dokument, ktorý musí mať písomnú formu. V opačnom prípade sa považuje za neplatný.

Záložné právo je účinné voči poddlžníkovi, len ak poddlžníka o tom písomne ​​upovedomil záložca alebo ak založenia záložného práva mu preukáže záložný veriteľ.

 

 


Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com