ŽALOBA O ZAPLATENIE ÚROKU Z OMEŠKANIA

(§ 369 obch. Zák.)

Okresnému súdu

v [   ]

(presná adresa súdu)

Žalobca: [   ] a.s., [   ], [   ],

IČO: [   ]

Žalovaný: [   ], s.r.o., [   ], [   ],

IČO: [   ]

D v o j m o

o zaplatení [   ], – EUR

I.

Podľa kúpnej zmluvy, ktorú žalobca a žalovaný spolu uzavreli v súlade s ust. § 409 a nasl. obch. zákonníka, nám mal žalovaný ako kupujúci zaplatiť kúpnu cenu dohodnutého plnenia do [   ]. Súčasne bolo v zmluve dohodnuté, že sadzba úrokov z omeškania činí denne [   ]% z dlžnej čiastky.

Dôkaz: zmluvou z [   ]

II.

Kúpna cena nebola žalovaným včas zaplatená, jeho omeškania doteraz trvá. Preto sme vystavili vyúčtovanie úrokov z omeškania, na ktoré nám ku dňu [   ] vzniklo právo a vyzvali sme žalovaného na zaplatenie vyúčtovanej čiastky [   ], – EUR do [   ].

Dôkaz: vyúčtovanie úrokov z omeškania za obdobie od [   ] do [   ]

III.

Úroky z omeškania však žalovaný doteraz nezaplatil, suma úrokov sa ďalej zvyšuje. Pretože nemôžeme dosiahnuť zaplatenie inak, rozhodli sme sa pristúpiť k vymáhaniu doteraz vyúčtovaných úrokov súdnou cestou; úroky za ďalšie obdobie budeme účtovať a vymáhať samostatne.

IV.

Z uvedených dôvodov navrhujeme vydanie tohto

r o z s u d k u:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu [   ], – EUR a nahradiť trovy konania, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V [   ] dňa [   ]

… ……………….. Podpis

[   ] a.s.

[   ]

člen predstavenstva


 

Súdny poplatok činí 4% z vymáhanej sumy.

  Vecná príslušnosť okresného súdu je daná podľa § 9 ods. 3 písm. r) o. s. r.

Úrok z omeškania prislúcha za dobu od prvého dňa omeškania dlžníka (tj odo dňa nasledujúceho po dni (splatnosti), kedy (v ktorom) malo byť najneskôr zaplatené), do uspokojenia pohľadávky veriteľa, teda do dňa zaplatenia vrátane. Najvyšší súd SR vo svojom rozsudku spis. zn. 33 Cdo 1450/2008, z 31. 8. 2009 uzavrel: „Až deň, v ktorom peňažný dlh splnením zanikol, je posledným dňom omeškania, a preto je dlžník povinný ešte aj za tento deň zaplatiť veriteľovi úroky z omeškania.“

Pri zostavovaní žalobných návrhov, ako aj v ďalšom priebehu súdneho konania, je potrebné venovať náležitú pozornosť a starostlivosť formuláciu žalobného petitu (navrhovaného výroku súdu), pokiaľ ide o priznanie (vymáhanie) úrokov z omeškania. Navrhujem (odporúčam) nasledujúce znenie požadovaných deklaratórnych výrokov rozhodnutia súdov (žalobných petit):

Pri omeškaní so zaplatením peňažnej sumy vzniknutom (započatom) do 27. 4. 2005:

1. „Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu …… .. € s ……% (dvojnásobok diskontnej sadzby NBS ku dňu, v ktorom bol žalovaný prvýkrát v omeškaní) úrokov z omeškania pa (ročne) od ………… (prvý deň omeškania žalovaného) do zaplatenia, všetko do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia. „

2. „Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu ……………… EUR s úrokmi z omeškania vo výške stanovenej nariadením vlády č. 142/1994 Zb., V znení účinnom do 27 . apríla 2005, od ……… do zaplatenia, všetko do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia. „

 

Pri omeškaní so zaplatením peňažnej sumy vzniknutom (započatom) od 28. 4. 2005 do 30. 6. 2010:

1. „Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu ……………. € s ………% (repo sadzba SNB k prvému dňu kalendárneho polroka, v ktorom bol žalovaný prvýkrát v omeškaní, zvýšená o sedem percentuálnych bodov) úrokov z omeškania pa (ročne) od ………………. (prvý deň omeškania odporcu) do ………… (posledný deň prvého kalendárneho polroka omeškania odporcu , tj. 30. 6., 31. 12.) a ďalej s úrokmi z omeškania vo výške, ktorá zodpovedá ročne výške repo sadzby stanovenej SNB, platnej pre prvý deň príslušného kalendárneho polroka, v ktorom trvá omeškanie žalovaného, zvýšenej o sedem percentuálnych bodov , od ……………… (prvý deň nasledujúceho kalendárneho polroka omeškania odporcu, tj. 1. 1., 1. 7.) do zaplatenia; to všetko do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia. „

2. „Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu ……………… EUR s úrokmi z omeškania vo výške stanovenej nariadením vlády č. 142/1994 Zb. V znení nariadenia vlády č . 163/2005 Zb. účinnom do 30. 6. 2010, od ……… do zaplatenia, všetko do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia. „

 

Pri omeškaní so zaplatením peňažnej sumy vzniknutom (započatom) od 1. 7. 2010:

1. „Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu ……………. € s ………% (repo sadzba ČNB k poslednému dňu kalendárneho polroka, ktoré predchádza kalendárnemu polroku, v ktorom bol žalovaný prvýkrát v omeškaní, zvýšená o sedem percentuálnych bodov) úrokov z omeškania pa (ročne) od ………………. (prvý deň omeškania odporcu) do zaplatenia; to všetko do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia. „

2. „Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu ……………… EUR s úrokmi z omeškania vo výške stanovenej nariadením vlády č. 142/1994 Zb. V znení nariadenia vlády č . 163/2005 Zb. a nariadenia vlády č. 33/2010 Zb. od ……… do zaplatenia, všetko do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia. „

Možno navyše odporučiť pred vyhlásením rozhodnutia súdu prvého stupňa špecifikovať (konkretizovať) doterajší – k príslušnému dňu dospelé úroky z omeškania konkrétne (vypočítanú) čiastkou.