ŽALOBA O ZAPLATENIE ODMENY ZA PRACOVNÚ POHOTOVOSŤ

(§ 15 zák. Č. 1/1992 Zb.)

 

Adresa okresného súdu [ ]

 

ŽALOBCA:

Meno [ ]

r.č. [ ], Trvale bytom [ ]

robotník

ŽALOVANÁ:

Meno spoločnosti [ ]

Adresa [ ]

ŽALOBA O [ ] EUR

I.

U žalovanej spoločnosti [ ] pracujem na pracovnej pozícii robotník-sklár. Podľa kolektívnej zmluvy uzavretej na rok [ ] prináleží každému zamestnancovi za hodinu pracovnej pohotovosti finančná odmena vo výške [ ] EUR.
Svedectvo:
– pracovná zmluva z [ ] – kolektívna zmluva na rok [ ]

II.

V období od [ ] do [ ] som mal pracovnú pohotovosť v trvaní [ ] hodín. Za toto obdobie mne prináleží odmena za pracovnú pohotovosť na pracovisku vo výške [ ] EUR (slovom [ ] Eur). Žalovaná spoločnosť zalomia odmenu odmieta zaplatiť s tvrdením, že v súčasnosti nemá dostatok finančných prostriedkov.
Svedectvo:
– výsluch žalobcu
– výsluch svedka [ ]

III.

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaná spoločnosť [ ] je povinná zaplatiť žalobcovi finančnú čiastku v hodnote [ ] EUR (slovom [] Eur) a nahradiť náklady rokovania. Všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ], dňa [ ]

Podpis ……………….

Prílohy:
– pracovná zmluva z [ ] – kolektívna zmluva na rok [ ]  

Pracovná pohotovosť je doba, v ktorej je zamestnanec pripravený na prípadný výkon práce. Pracovná pohotovosť môže byť len na inom mieste dohodnutom so zamestnancom, odlišnom od pracovísk zamestnávateľa.

Počas pracovnej pohotovosti neprislúcha zamestnancovi mzda (nejedná sa o výkon práce), ale odmena za pracovnú pohotovosť.

Pokiaľ nie je odmena za pracovnú pohotovosť dohodnutá v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, prislúcha zamestnancovi za hodinu pracovnej pohotovosti táto odmena najmenej vo výške 20% priemerného hodinového zárobku pri pracovnej pohotovosti na pracovisku alebo 10% priemerného hodinového zárobku pri pracovnej pohotovosti mimo pracoviska.