eVZOR
http://www.evzor.sk/zaloba-o-nahradu-skody-sposobenej-porusenim-uzavriet-zmluvu/
Export date: Mon Feb 24 11:01:58 2020 / +0000 GMT

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY SPÔSOBENEJ PORUŠENÍM UZAVRIEŤ ZMLUVU


ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY SPÔSOBENEJ PORUŠENÍM UZAVRIEŤ ZMLUVU


(§ 290, § 373 obch. Zák.)


Krajskému súdu
v [   ]
(presná adresa súdu)

Žalobca: [   ], sro, [   ], [   ], IČO: [   ]

Žalovaný: [   ] as, [   ], [   ], IČO: [   ]

D v o j m o


o náhradu škody [   ], - EUR


I.


Medzi žalobcom ako predávajúcim a žalovaným ako kupujúcim bola dňa [   ] uzatvorená v súlade s ust. § 289 obch. zákonníka zmluva o uzavretí budúcej zmluvy.

Dôkaz: Zmluva z [   ]

II.


Podľa vyššie uvedenej zmluvy mali žalobca ako predávajúci a žalovaný ako kupujúci spolu uzavrieť jednotlivej kúpnej zmluvy v jednotlivých štvrťrokoch roku [   ], ktorých predmetom by bol záväzok k dodávkam a odberu v zmluve špecifikovaných textilných výrobkov za ceny zodpovedajúcej cenovej hladine [   ] s prihliadnutím k nárastu cien surovín . Podľa zmluvy z [   ] oprávnenými k vystaveniu návrhu zmluvy boli obe zmluvné strany; návrh mal byť predložený najneskôr 10 dní pred začiatkom príslušného štvrťroka.

III.


Návrhom zo [   ] sme požadovali v súlade so zmluvou z [   ] uzatvorenia zmluvy na 2. štvrťrok [   ]. Žalovaný však náš návrh neakceptoval, dodávky sa neuskutočnili. Pretože sme príslušné výrobky nedostali, nemohli sme realizovať dodávky zaistené ďalšími kúpnymi zmluvami v prospech iných našich zmluvných partnerov, ktorí v ​​tomto prípade mali od nás menované výrobky obdržať do [   ]. V týchto ďalších zmluvných vzťahoch mali naši odberatelia podľa zmluvných dohôd právo na zaplatenie zmluvnej pokuty za omeškanie s dodávkami.

Dôkaz: zmluva so subjektom A

zmluva so subjektom B

IV.


Zmluvné pokuty sme svojim partnerom v súlade so záväzkami zo zmlúv zaplatili dňa [   ]; zaplatenej sumy predstavovali celkom [   ], - EUR. Tým sme v uvedenej sume utrpeli škodu, zodpovednosť za ňu na strane žalovaného vyplýva z ust. § 290 ods. 2 a § 373 obch. zákonníka.

Dôkaz: vyúčtovanie zmluvnej pokuty subjektom A

vyúčtovanie zmluvnej pokuty subjektom B

doklady o zaplatení subjektu A a subjektu B

V.


Cez našu výzvu z [   ], v ktorej sme poskytli žalovanému týždenné lehotu na zaplatenie sumy [   ], - EUR, nám žalovaný škodu nenahradil.

Dôkaz: list z [   ]

VI.


Z uvedených dôvodov navrhujeme preto vydanie tohto

r o z s u d k u:


Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu [   ], - EUR a nahradiť mu trovy konania, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V [   ] dňa [   ]

...................... podpis

[   ], S.r.o.

[   ], Konateľ

Prílohy: podľa textu
 

Súdny poplatok činí 4% z uplatnenej sumy.


Vecná príslušnosť krajského súdu je daná podľa § 9 ods. 3 písm. r) o. s. r.


§ 290 ObZ. Zaviazaná strana je povinná uzavrieť zmluvu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju na to vyzvala oprávnená strana v súlade so zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy.


  Ak nesplní zaviazaná strana záväzok uzavrieť zmluvu podľa odseku 1, môže oprávnená strana požadovať, aby obsah zmluvy určil súd alebo osoba určená v zmluve, alebo môže požadovať náhradu škody spôsobenej jej porušením záväzku uzavrieť zmluvu. Nárok na náhradu škody popri určení obsahu zmluvy môže oprávnená strana požadovať iba v prípade, keď zaviazaná strana neoprávnene odmietla rokovať o uzavretí zmluvy.


§ 373 ObZ. Kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

Post modified date: 2014-10-13 11:02:47
Post modified date GMT: 2014-10-13 09:02:47