ŽALOBA NA OCHRANU OSOBNOSTI

(§ 13 Obč. Zák.)

  Adresa Krajského súdu

Dvojmo

 

Žalobca:
[ ], r. č .: [ ], bytom [ ] Žalovaný:
[ ], r. č .: [ ], bytom [ ]

Kolky za [33] EUR

 

o ochranu osobnosti

I.

Žalovaný [ ] o mne prehlasuje, že udržujem známosť s pani [ ]. Naposledy tak urobil vo večerných hodinách dňa [ ] v reštaurácii [ ] v [ ] pred ostatnými hosťami.
Dôkazy:
– výsluch účastníkov
– výsluch svedkov: [ ], bytom [ ] a [ ], bytom [ ]

II.

Žalovaný uvádzaním tohto nepravdivého údaju pred radom ďalších občanov ohrozuje moju povesť a môj pokojný rodinný život.

III.

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný [ ] je povinný zdržať sa tvrdenia o žalobcovi, že udržuje známosť s [ ].

Žalovaný je povinný odvolať svoje tvrdenie o známosti žalobcu s [ ] a žalobcovi sa ospravedlniť. Oboje listom doručeným žalobcovi do 30 dní od právoplatnosti rozsudku.

Žalovaný je povinný tiež nahradiť žalobcovi náklady rokovania do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ], dňa [ ]

                                                                                                               Podpis: ……

Osobnosť človeka je individuálna a predstavuje súhrn špecifických osobných psychických vlastností konkrétneho ľudského jedinca. Podobne ako právam a veciam, i osobnosti človeka je právom poskytovaná ochrana pred neoprávneným zásahom.

Súdny poplatok činí u žaloby na ochranu osobnosti bez nároku na náhradu nemajetkovej ujmy [33] EUR.

Podľa § 9 ods. 2 písm. a) Osp. rozhodujú vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka ako súdy prvého stupňa krajské súdy.