Žaloba dlžníka, ktorý splnil, na náhradu proti spoludlžníkovi

(§ 511 ods. 3 obč. Zák.)

Okresnému súdu

v [   ] (presná adresa súdu)

                                                                                   D v o j m o

Žalobca: [    ], r. č .: [   ], bytom [   ], [   ]

Žalovaný: [], r. č .: [], bytom [], []

Kolky za ],

o [   ], s príslušenstvom

Prílohy: kópia zmluvy o pôžičke z ]

Kópia potvrdenia ] z ]

Kópia listu žalobcu z ]

I.

Dňa ] sme si so žalovaným požičali od ] čiastku ], s tým, že ju menované zaplatíme spoločne a nerozdielne do ].

O požičané peniaze sme sa rozdelili rovným dielom.

Dôkaz: zmluva o pôžičke z []

                      výsluch účastníka

II.

Žalovaný sa odmietal podieľať na úhrade dlhu. Preto som celý dlh splatil na výzvy veriteľky v januári roka [   ] sám.

Dôkaz: potvrdenie [   ] o prijatí čiastky [   ], z [   ]

III.

Po zaplatení dlhu som žalovaného znovu vyzýval na zaplatenie jeho podielu vo výške [   ] , a to doporučeným listom z ]. Žalovaný mi však uvedenú sumu do dnešného dňa nezaplatil.

Dôkaz: kópia doporučeného listu z ]

IV.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

r o z s ud k u:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu ], s ]% úroky z omeškania od [   ] do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania, všetko do ] dní od právoplatnosti rozsudku.

V ] dňa [   ]

                                                                        … ………………… Podpis

[   ]

Úroky z omeškania upravuje nariadenie vlády č. 142/1994 Zb. Bližšie viď vzor žaloby o náhradu škody spôsobenej vstupom na susedný pozemok.

Ak dlhuje  dlžník spoločne a nerozdielne s inými, môže proti veriteľovi započítať pohľadávku svojho spoludlžníka len do výšky podielu spoludlžníka na spoločnom dlhu. Dlžník veriteľov oprávnených spoločne a nerozdielne môže voči niektorému zo spoluveriteľov započítať to, čo mu spoluveriteľ dlhuje, len do výšky jeho podielu na spoločnej pohľadávke. Splnením jednému veriteľovi zaniká celý dlh dlžníka.