ZAKLADACIA ZMLUVA VŠEOBECNE PROSPEŠNÁ SPOLOČNOSTI

(§ 4 zák. ć. 248/1995 Zb.)

Zakladacia zmluva všeobecne prospešná spoločnosti [        ], o.p.s.

zakladatelia:

1. [        ], IČO: [        ], so sídlom [        ], [        ], v ktorej mene koná [        ], r. ć .: [        ], bytom [        ],

2. [        ], IČO: [], so sídlom [        ], [        ], v ktorej mene koná [        ], r. ć .: [        ], bytom [        ],

3. [        ], IČO: [], so sídlom [        ], [        ], v ktorej mene koná [        ], r. ć .: [        ], bytom [        ],

uzavreli dnešného dňa túto

zakladaciu zmluvu všeobecne prospešnej spoločnosti (ďalej len spoločnosť):

I.

Názov spoločnosti

[        ] o. p. s.

II.

Sídlo spoločnosti

[        ], [        ]

III.

Druh poskytovaných všeobecne prospešných služieb

1. Opatrovateľská činnosť (typ HomeCare) pre starých občanov.

2. Lôžková ošetrovateľská starostlivosť o handicapovaných pacientov.

3. Spoločnosť bude ako doplnkovú činnosť vykonávať najmä rehabilitáciu, starostlivosť o osobnú hygienu, rozvoz jedla, pranie bielizne a upratovanie.

IV.

Podmienky poskytovania všeobecne prospešných služieb

Služby uvedené v článku. III zhora budú poskytované občanom SR spĺňa tieto podmienky:

1. trvalé bydlisko v jednej z obcí, ktoré založili túto spoločnosť,

2. plná alebo čiastočná invalidita alebo bezmocnosť potvrdená úradom sociálneho zabezpečenia alebo vek vyšší ako 80 rokov,

3. voľná kapacita zariadenia.

V.

Doba trvania spoločnosti

Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

VI.

Správna rada spoločnosti

1. Správna Rada spoločnosti tvoria títo členovia:

 

[        ], r. ć .: [        ], trvale bytom [        ], [        ],

[        ], r. ć .: [        ], trvale bytom [        ], [        ],

[        ], r. ć .: [        ], trvale bytom [        ], [        ].

2. Každý zo zakladateľov (resp. Jeho obecná rada) navrhuje jedného člena správnej rady.

3. Členovia správnej rady volia zo svojho stredu predsedu, ktorý zvoláva a riadi rokovanie správnej rady.

4. Správna rada zasadá najmenej dvakrát ročne.

5. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na rozhodnutie je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu správnej rady.

6. Správna rada je štatutárnym orgánom spoločnosti. Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia správnej rady spoločne.

VII.

Dozorná rada spoločnosti

1. Dozorná rada je trojčlenná, tvorí ju títo členovia:

[        ], r. ć .: [        ], trvale bytom [        ], [        ],

[        ], r. ć .: [        ], trvale bytom [        ], [        ],

[        ], r. ć .: [        ], trvale bytom [        ], [        ].

2. Členovia dozornej rady volia predsedu, ktorý zvoláva a riadi rokovania dozornej rady.

3. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na rozhodnutie je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

VIII.

Riaditeľ

Riaditeľa spoločnosti vymenúva a odvoláva správna rada.

IX.

Hodnota a označenie majetkových vkladov zakladateľov

Každý zakladateľ zloží na účet spoločnosti ć. [        ] U [        ] banky, a.s., pobočka [        ] peňažný vklad vo výške [        ], – EUR do [        ] dní odo dňa podpisu tejto zmluvy.

X.

Výročnej správy o činnosti a hospodárení spoločnosti budú zverejňované na oznamovacích tabuliach [        ] všetkých zakladateľov.

V [        ] dňa [        ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podpis

Za [        ] [        ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podpis

Za [        ] [        ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podpis

Za [        ] [        ]

Činnosť všeobecne prospešných spoločností bola upravená zákonom o všeobecne prospešných spoločnostiach ć. 248/1995 Zb., Ktorý bol k 1. januáru 2014 zrušený novým občianskym zákonníkom. Pokiaľ ale u nejakej všeobecne prospešná spoločnosti nedôjde k transformácii na ústav, nadáciu alebo nadačnou fond, riadi sa týmto zákonom aj naďalej.

Všeobecne prospešná spoločnosť je právnickou osobou, ktorá:

a) je založená podľa zák. ć. 248/1995 Zb. (ďalej len zákon),

b) poskytuje verejnosti všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok,

c) jej hospodársky výsledok (zisk) nesmie byť použitý v prospech zakladateľov, členov jej orgánov alebo zamestnancov a musí byť použitý na poskytovanie všeobecne prospešných služieb, pre ktoré bola všeobecne prospešná spoločnosť založená.

Názov všeobecne prospešnej spoločnosti musí obsahovať označenie „všeobecne prospešná spoločnosť“ alebo jeho skratku „o. p. s. „(§ 2 zákona). Zakladateľmi neziskovej organizácie môžu byť fyzické osoby, Slovenská republika alebo právnickej osoby (§ 3 zákona). Všeobecne prospešná spoločnosť sa zakladá zakladacou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov zakladateľov musí byť úradne overená. Ak je zakladateľ jediný, nahrádza zakladacia zmluvu zakladateľská listina vyhotovená vo forme notárskej zápisnice (§ 4 ods. 1 zákona).