VÝPOVEĎ ZAMESTNÁVATEĽOM

(§ 46 zák. Práce)

 

[ ], r.č. [ ], bytom [ ] robotník-sklár

 

vec:

ROZVIAZANIA PRACOVNÉHO POMERU VÝPOVEĎOU

Pracujete v našej spoločnosti na základe pracovnej zmluvy zo dňa [ ] na pracovnej pozícii robotník-sklár.

Dňa [ ] Vás pristihol nadriadený zamestnanec pri pokuse odcudziť zo skladu elektromer v celkovo hodnote [] EUR.

Týmto konaním ste sa dopustil závažného porušenia pracovnej disciplíny. Dávam Vám preto výpoveď podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. f) ZP.

S príslušným odborovým orgánom sme výpoveď prerokovali dňa [ ].

Výpovedná doba je dva mesiace a pracovný pomer sa teda skončí dňom [ ].

V [ ], dňa [ ]

Podpis firmy ………………

Dôvody, z ktorých môže dať zamestnávateľ výpoveď, vyplývajú z ustanovenia § 46 ods. 1 ZP.

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v dobe posledných šiestich mesiacov v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne ​​upozornený na možnosť výpovede.