VÝPOVEĎ ZAMESTNANCA

(§ 51 Zákonník práce)

 

  Adresa firmy [ ]

Vec:

Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou

Ja [ ] pracujem vo firme na pracovnej pozíciu robotník-sklár, na základe pracovnej zmluvy podpísanej dňa [ ].

V súvislosti s uvažovaným odchodom do starobného dôchodku som požiadal svojho zamestnávateľa o rozviazanie pracovného pomeru dohodou ku dňu [ ].

Dodnes som nedostal od zamestnávateľa odpoveď, a teda mi nezostáva iná možnosť, než rozviazať pracovný pomer výpoveďou.

Pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby dvoch mesiacov dnom [ ].

V [ ], dňa [ ]

Podpis ………………

 

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.