VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. Popis činnosti

1.1 eVZOR.sk je neziskový projekt, ktorý prevádzkuje súkromnná osoba (ďalej len “ Vydavateľ „).

1.2 eVZOR.sk majú za cieľ poskytnúť širokej verejnosti základný zdroj informácií pre životné situácie, najmä vzorových dokumentov, zmlúv, dohôd, dopisov a žalôb. Zároveň chcú informovať verejnosť o aktuálnych témach sveta paragrafov a umožniť autorom prezentovať ich názory.

1.3 eVZOR.sk neposkytujú právne služby, ale publikujú právne informácie.

2. Autori príspevkov

2.1 Autori príspevkov sú dobrovoľníci (ďalej len “ autori „).

2.2 Všetci autori sú zapísaní v zozname autorov (ďalej len „Zoznam autorov), ktorý je prístupný verejnosti.

3. Registrovaní užívatelia a registračné podmienky

3.1 Registrovaným užívateľa môže užívať osoba, ktorá splnila podmienky registrácie (ďalej len “ užívateľ„).

3.2 Obligatórne súčasťou registrácie je uvedenie mena a priezviska a e-mailová adresa užívateľa.

3.3 Užívateľ sa môže zaregistrovať a prihlásiť aj pomocou vybraných sociálnych sietí.

3.4 Riadnu registráciou dáva užívateľ súhlas na zasielanie informatívnych materiálov alebo obchodných oznámení na uvedenú e-mailovú adresu alebo formou uverejnenia na profile používateľa v sociálnej sieti.

3.5 Vydavateľ má právo pracovať s verejnými údajmi výhradne v súlade s platnými právnymi predpismi.Verejnými údajmi sú údaje, ktoré budú uverejnené u profilu používateľa. Medzi ne patrí meno a priezvisko používateľa a miesto pôsobenia. Ostatné údaje, ktoré používateľ zadal pri registrácii sú neverejné a Vydavateľ sa zaväzuje ich komerčne nevyužívať ani inak zneužiť. Uvedené osobné údaje sú chránené zákonom.

3.6 Po riadnej registrácii užívateľa, mu bude vygenerované registračné heslo a poslané na uvedený e-mail.Pomocou registračného hesla, bude môcť užívateľ využívať služby Vzory.cz, prípadne sa zúčastniť uverejneného diskusného fóra.

3.7 Zmena už zaregistrovaných údajov je možná, s výnimkou mena a priezviska. Registrovaný užívateľ môže byť požiadaný o doplnenie ďalších údajov z vopred určených dôvodov.

3.8 Vydavateľ zaručuje, že s osobnými údajmi bude nakladať v súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov. Účel, na ktorý budú osobné údaje spracované, vyplýva z, alebo je uvedený na príslušnej stránke, ktorá umožňuje vloženie týchto údajov. Osoba, ktorá poskytla osobné údaje, súhlasí s tým, aby Vydavateľ poskytnuté osobné údaje spracovával na účely uvedené vyššie. Vydavateľ je oprávnený poveriť spracovaním údajov inú osobu. Osoba, ktorá poskytla osobné údaje, má právo požiadať, aby jej osobné údaje boli vylúčili zo spracovania.

3.9. Ak Vydavateľ zistí, že údaje uvedené v registrácii sú neplatné či nezodpovedajú skutočnosti, má právo takto vytvorenú registráciu zrušiť. Zrušiť registráciu je možné tiež z dôvodu porušenia zákonnosti a slušných mravov užívateľa.

3.10 eVZOR.sk môžu navštíviť aj neregistrovaní čitatelia (ďalej len „návštevník“), ktorí nemajú prístup do diskusného fóra a nemajú možnosť sťahovať vzory zmlúv.

 4. Diskusné fórum

4.1 Riadne zaregistrovaný užívateľ má právo prispievať do uverejneného diskusného fóra.

4.2 Vydavateľ má právo témy diskusného fóra meniť či zrušiť.

4.3 Vydavateľ si vyhradzuje právo zmazať určité príspevky užívateľa z dôvodu porušenia zákonnosti a slušných mravov užívateľa.

5. Autorské práva a zodpovednosť

5.1 Ak nie je výslovne uvedené inak, autorské práva k textom, grafike alebo iným materiálom chráneným autorským právom, ktoré sú dostupné na eVZOR.sk, vykonáva Vydavateľ.

5.2 Príspevky uverejnené na eVZOR.sk by mali byť prevažne pôvodné a doteraz inde nepublikované.Vydavateľ nebude brániť ani uverejnenie starších textov, ak ich obsah bude prínosný k obsahu eVZOR.sk. Príspevky staršieho dáta však nemusia zodpovedať aktuálnemu stavu.

5.3 Uverejnením príspevku na eVZOR.sk nadobúda Vydavateľ nevýhradnú licenciu na rozmnožovanie a rozširovanie príspevku, vrátane práva k prekladom a publikácii v inom ako pôvodnom jazyku. Vydavateľ nemá právo využívať na komerčné účely.

5.4 Všetky príspevky autorov sú uverejňované v dobrej viere a sú poskytované bezplatne. Akékoľvek preberanie alebo šírenie obsahu pre komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu Vydavateľa je zakázané.

5.5 Texty publikované na eVZOR.sk nenahradzujú kvalifikovanú právnu pomoc . Pre kvalifikovanú právnu pomoc odporúčame obrátiť sa vždy na advokátov, podnikových právnikov alebo notára.

5.6 Všetky texty publikované na eVZOR.sk sú podľa právnej úpravy platnej v deň publikovania texte.Samozrejme sa autori snažia všetky príspevky aktualizovať. Autori neručí za aktuálnosť starších vzorov.

5.7 Vydavateľ neručí, že príslušný text je vhodný pre riešenie konkrétneho prípadu návštevníka či užívateľov. Ak sa návštevník alebo užívateľ rozhodne postupovať v súlade s nimi, robí tak len na vlastnú zodpovednosť. Ak dôjde v dôsledku toho k vzniku akejkoľvek hmotnej alebo nehmotnej škody alebo ujmy, nenesie za ňu Vydavateľ ani autori zodpovednosť.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Vzťah medzi návštevníkom alebo užívateľom a Vydavateľom portálu sa riadi týmito podmienkami.

6.2 Prevádzkovateľ má právo tieto podmienky po predchádzajúcom písomnom oznámení meniť.