UZNANIE DLHU

(§ 558 Občiansky zákonník)

 
Dolu podpísaný:
[ ], R.č .: [ ], OP .: [ ], bydlisko [] som si dňa [ ] požičal finančnú čiastku v hodnote [ ] od:

[ ], R.č .: [ ], OP .: [ ], bydlisko [ ]

Vyhlasujú, že finančnú čiastku [ ] (slovom [ ] EUR) zaplatím [ ] do [ ], ktorú mu z dôvodu pôžičky dlhujem.

V [ ], dňa [ ]

                                                                              podpis:

 

Uznanie dlhu (záväzku) je právny úkon a môže uskutočniť len osoba plne spôsobilá na právne úkony. Dokument musí byť vyhotovený písomné, inak je neplatný.