SPONZORSKÁ ZMLUVA

                uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

 

  1. Sponzor :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

 

a

  1. Nadácia :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

 

 

Článok I.

 

  1. Sponzor daruje touto zmluvou nadácii peňažný dar vo výške … Sk (slovom …). Tento peňažný dar sponzor poskytuje pre financovanie činnosti nadácie v súlade s jej cieľom uvedeným v jej štatúte.

 

  1. Nadácia dar od sponzora príjma.

 

 

Článok II.

 

Sponzor sa zaväzuje dar označený v Čl.I tejto zmluvy vložiťna účet nadácie do …mesiacov od podpísania tejto zmluvy.

 

 

Článok III.

 

  1. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka .

 

  1. Sponzor berie na vedomie, že hodnotu daru môže odpočítať od základu dane podľa § 20 ods.4 zák.286/1992 Sb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

  1. Táto zmluva je vyhotovená v … vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno.

 

 

 

V… dňa …

 

 

Sponzor :                                                                             Nadácia :