PRACOVNÁ ZMLUVA, KTOROU SA DOJEDNÁVA PRACOVNÝ POMER NA DOBU NEURČITÚ

(§ 29 zák. Práce)

[ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

a

[ ], nar. [ ], číslo OP [ ], rodné číslo [ ],

bytom [ ], [ ]

uzatvárajú túto

pracovnú zmluvu:

[ ] Nastupuje do zamestnania dnom [ ] a bude vykonávať prácu stavebného robotníka. Miestom výkonu práce sú [ ] [ ].

Pracovný pomer sa uzatvára na dobu neurčitú. Skúšobná doba sa dojednáva na tri mesiace.

Za vykonanú prácu patrí zamestnancovi mzda vo výške [ ], – EUR mesačne. Mzda je splatná vždy do 20. dňa nasledujúceho mesiaca. Bude vyplácaná vždy 4. a 19. dňa v mesiaci ako záloha a vyúčtovanie v sídle zamestnávateľa.

Zamestnanec bol pred uzavretím pracovnej zmluvy oboznámený s právami a povinnosťami a s pracovnými a mzdovými podmienkami. Odo dňa vzniku pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, vytvárať podmienky pre úspešné plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné podmienky ustanovené právnymi predpismi alebo kolektívnou a pracovnou zmluvou.

Zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať osobne práce podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.

Zamestnancov nárok na dovolenku vyplýva z ustanovenia § 102 ZP.

Výpovednej doby upravuje ustanovenie § 45 ZP.

Stanovenie týždenného pracovného času a jeho rozvrhnutie upravujú ustanovenia § 83a, § 84 a § 85 ZP.

Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Zákonníka práce a ďalšími pracovnoprávnymi predpismi.

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno prevzal zamestnávateľ a druhé zamestnanec.

V [ ] dňa [ ]

………………….. podpis

[ ] [ ] a.s.


 

Ak pracovná zmluva neobsahuje údaje o právach a povinnostiach vyplývajúcich z pracovného pomeru, je zamestnávateľ povinný zamestnanca o tom písomne ​​informovať, a to najneskôr do jedného mesiaca od vzniku pracovného pomeru. To platí aj o zmenách týchto údajov. Informácie musia obsahovať meno zamestnanca a názov a sídlo zamestnávateľa, ak je právnickou osobou, alebo meno a adresu zamestnávateľa, ak je fyzickou osobou, bližšie označenie druhu a miesta výkonu práce, nárok na dĺžku dovolenky na zotavenie, prípadne uvedenie spôsobu určovania nároku na dovolenku, údaj o výpovedných dobách, údaj o mzde a spôsobe odmeňovania, splatnosti mzdy, termíne výplaty mzdy, miestu a spôsobu vyplácania mzdy a stanovenie týždenného pracovného času a rozvrhnutie pracovného času. Ak zamestnávateľ vysiela zamestnanca na výkon práce na území iného štátu, je povinný ho vopred informovať o dobe trvania tohto vyslania a o mene, v ktorej mu bude vyplácaná mzda. Informácie týkajúce sa dovolenky, výpovedných dôb a informácie týkajúce sa práce zamestnanca na území iného štátu, môžu byť nahradené odkazom na príslušný pracovnoprávny predpis alebo na kolektívnu zmluvu alebo vnútorný predpis. Táto povinnosť písomne ​​informovať zamestnancov sa nevzťahuje na pracovné pomery kratšie ako jeden mesiac. Tým nie je dotknutá informačná povinnosť zamestnávateľa pred dohodnutím pracovnej zmluvy podľa § 28 ZP, ani povinnosť zamestnávateľa informovať zamestnancov o skutočnostiach uvedených v § 18.