PRACOVNÁ ZMLUVA

                uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

 

 1. Zamestnávateľ: .

Sídlo:

Zástupca :

 

a

 1. Pracovník:

Bydlisko :

Rodné číslo:                                                                       Číslo OP:

 

 

Článok I.

 

 1. Druh práce (funkcia): …..
 2. Miesto výkonu práce:..
 3. Deň nástupu do práce:…

 

 

Článok II.

 

Pracovný pomer je dohodnutý na dobu

určitú, do : ….

neurčitú

 

 

Článok III.

 

Skúšobná doba je dohodnutá na dobu:..

 

 

Článok IV.

 

 1. Mzdové podmienky sú stanovené v platovom výmere v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 

 1. Pracovné podmienky, najmä rozvrh zmien a pracovná doba sú stanovené rozhodnutím štatutárneho orgánu zamestnávateľa.

 

 

 

 

Článok V.

 

 1. Pracovník je povinný zverenú prácu vykonávaťv pracovnej dobe svedomito a odborne, podľa svojich najlepších schopností a vedomostí, riadiťsa príkazmi a pokynmi zamestnávateľa, a dodržiavať ustanovenia vnútorných organizačných predpisov a iných smerníc zamestnávateľa, s ktorými bol oboznámený .

 

 1. Pracovník je povinný dodržiavať pracovnú disciplínu a zachovávať mlčanlivosť najmä o obchodných, výrobných a organizačných skutočnostiach, ktoré majú byť utajené. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá i po skončení pracovného pomeru.

( je vhodné dohodnúť sankciu za porušenie tejto povinnosti . )

 

 1. Pracovník je povinný pri výkone práce dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisy na úseku požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia .

 

 1. Pracovník potvrdzuje, že pred uzavretím pracovnej zmluvy bol riadne oboznámený s právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplývajú z tejto pracovnej zmluvy, najmä s pracovnými a mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať, s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na úseku požiarnej ochrany a životného prostredia a ostatnými predpismi, ktoré musí pri svojej práci dodržiavať.

 

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje prideľovať pracovníkovi prácu v rámci dohodnutého druhu práce, platiťmu za vykonanú prácu mzdu a vytvárať podmienky pre plnenie pracovných úloh.

 

 1. Pracovník je oprávnený vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je totožná s predmetom činnosti zamestnávateľa iba s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa.

 

 

 

Článok VI.

 

(napríklad)

 1. Výkon druhu práce je spojený s hmotnou zodpovednosťou za zverené hodnoty a so zodpovednosťou za stratu zverených predmetov. Preto je pracovník povinný uzavrieť dohodu o hmotnej zodpovednosti a podpísať písomné potvrdenie o prevzatí zverených predmetov .

 

 1. Dĺžka a rozvrh pracovnej doby: …

 

 1. Pracovník je povinný podrobiťsa vstupnej lekárskej prehliadke pred vznikom pracovného pomeru.

 

Článok VII.

 

 1. Práva a povinnosti, vyplývajúce z pracovného pomeru vzniknutého na základe tejto pracovnej zmluvy, sa riadia zákonníkom práce a vykonavajúcimi predpismi, ako aj vnútornými organizačnými predpismi zamestnávateľa.

 

 1. Táto pracovná zmluva je vyhotovená v … vyhotoveniach, z ktorých …obdrží pracovník a … zamestnávateľ.

 

 

 

V … dňa …

 

Zamestnávateľ :                                                                                               Pracovník: