OZNÁMENIE ZAMESTNANCA, ŽE TRVÁ NA ĎALŠOM ZAMESTNÁVANÍ

(§ 61 Zákonník práce)

Meno a adresa firmy [ ]

Vec: Oznámenie, že trvám na ďalšom zamestnávaní

Na základe pracovnej zmluvy zo dňa [ ] pracujem u Vašej firmy [] na pracovnej pozícii robotník-sklár.

Dňa [ ] mne bola doručená výpoveď s odôvodnením, že nespĺňam požiadavky kladené na moju prácu, a to podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. e) ZP. S touto výpoveďou nesúhlasím a domáhajú sa jej neplatnosti súdnou žalobou, pretože uplatnený výpovedný dôvod nezodpovedá skutočnosti.

Oznamujem Vám, že trvám na tom, aby som bol aj naďalej zamestnaný na dojednanú prácu a v dohodnutom mieste podľa platnej pracovnej zmluvy.

V [ ], dňa [ ]

                         Podpis …………………

Ak zamestnávateľ dá zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo s ním zruší neplatný pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a zamestnanec oznámi zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho ďalej zamestnával, jeho pracovný pomer trvá i naďalej a zamestnávateľ je povinný poskytnúť mu náhradu mzdy .