OKAMŽITÉ ZRUŠENIE PRACOVNÉHO POMERU ZAMESTNANCOM

(§ 54 Zákonník práce)

 

Meno a adresa firmy [ ]

VEC:

Okamžité zrušenie pracovného pomeru

Ja [ ] pracujem v spoločnosti [ ] na základe pracovnej zmluvy zo dňa [ ] na pracovnej pozícii robotník-sklár.

Dňa [ ] som Vám odovzdal lekársky posudok z [ ], podľa ktorého nemôžem bez vážneho ohrozenia môjho zdravia vykonávať dohodnutú prácu.

Keďže ste do dnešného dňa na moju žiadosť vôbec nereagovali a do pätnástich dní od predloženia posudku ste mne nepreviedli na inú vhodnú prácu, zrušuje okamžite pracovný pomer podľa ustanovenia § 54 Zákonníka práce.

V [ ], dňa [ ]

                                                                                       Podpis ……………

Dôvod okamžitého zrušenia pracovného pomeru zamestnancom vyplýva z ustanovenia § 54 ZP.

Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite zrušiť, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreviedol v dobe 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú, pre neho vhodnú prácu.