NÁVRH NA ZÁPIS ZÁUJMOVÉHO ZDRUŽENIA PRÁVNICKÝCH OSÔB DO REGISTRA ZDRUŽENIA

Z § 25 zák.

okresnému úradu

v [        ]

(presná adresa)

Vec: Návrh na zápis do registra združení

Ustanovujúca členská schôdza konaná dňa [        ] rozhodla o založení záujmového združenia právnických osôb s názvom [        ] so sídlom v [        ], [        ], okr. [        ], PSČ: [        ].

Menom zakladateľov, na základe splnomocnenia ustanovujúcou členskou schôdzou, navrhujem, aby Okresný úrad v [        ] zapísal do registra združení právnických osôb horeuvedené združenia podľa § 20i ods. 2, 3 obč. zák.

Pre potreby konania o zápis do registra predkladáme zápisnicu o ustanovujúcej členskej schôdzi združenia z [        ] a jeho stanovy. V týchto dokladoch sú uvedené skutočnosti, ktoré sa podľa § 20i ods. 2 zapisujú do registra.

V [        ] dňa [        ]

… ……………….. Podpis

[        ]

 

Združenie nadobúda právnu spôsobilosť zápisom do registra združení vedeného na okresnom úrade a zaniká výmazom z registrácie. Záujmové združenie právnických osôb podľa nového občianskeho zákonníka podliehajú zmenám: – doteraz existujúce záujmové združenia právnických osôb sa budú aj naďalej riadiť existujúcimi predpismi; nový OZ právnu úpravu záujmových združení právnických osôb neobsahuje, nová záujmové združenia právnických osôb už založiť nepôjde; – Záujmové združenie právnických osôb má právo zmeniť svoju právnu formu na spolok.