NÁVRH NA ZÁPIS VÝMAZU OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Mestský súd v [ ] oddelenie obchodného registra
[ ] PSČ [ ] [ ] Vec: Návrh na zápis výmazu spoločnosti [ ]. v likvidácii zapísanej v oddieli. . . . . . . . vložka. . . . . . . . . obchodného registra

Dňa. . . . . . . . . . . . . . bola skončená likvidácia spoločnosti [ ]. rozdelením likvidačného zostatku medzi spoločníkov, preto

n a v r h u j e m

prevedenie nasledujúceho zápisu v obchodnom registri: spoločnosť [ ]. v likvidácii sa vymazaniu z obchodného registra.

V [ ] dňa [ ]

. . . . . . . . . . .podpis
[ ] likvidátor
Prílohy (2 ×):

1. Účtovná závierka podľa § 75 ods. 6 obch. zák.

2. Správa o priebehu likvidácie podľa § 75 ods. 1 obch. zák.

3. Zoznam spoločníkov podľa § 75a ods. 1 obch. zák.


 

Od 1. 1. 2014 sa všetky podania do informačného systému Obchodného registra vykonávajú pomocou tzv. Inteligentných formulárov na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR.